Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

REGULAMIN
PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KADRY SZKOLENIOWEJ I KADRY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

 

§ 1
[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. "Kadrze Narodowej" – rozumie się przez to grupę Zawodników objętych centralnym szkoleniem PZTW w sporcie wioślarskim w następujących kategoriach wiekowych zgodnie z WRS 2017:
  1. Młodzicy - Chłopcy (CH) i Dziewczęta (DZ) – zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 13 i 14 lat.
  2. Juniorzy młodsi (mężczyźni - MJM i kobiety - KJM) – zawodnicy, którzy w danym roku kończą 15 i 16 lat.
  3. Juniorzy (mężczyźni - MJ i kobiety - KJ) zawodnicy, którzy w danym roku kończą 17 i 18 lat.
  4. Seniorzy do 23 lat (mężczyźni - MB i kobiety - KB) zawodnicy, którzy w danym roku kończą 19-22 lat.
  5. Seniorzy (mężczyźni - MA i kobiety - KA) - kategoria otwarta, zawodnicy w wieku powyżej 18 lat bez innych ograniczeń wiekowych.
 2. "Członku Kadry Szkoleniowej" – rozumie się przez to trenera Kadry Narodowej pełniącego funkcję trenera głównego lub trenera współpracującego z Kadrą Narodową
 3. "Członku Kadry Współpracującej"” – rozumie się przez to inną niż wskazaną w pkt 2 osobę współpracującą z Kadrą Narodową, tj: trenera niemającego statusu Członka Kadry Szkoleniowej, lekarza, fizjoterapeuta, technika, serwisanta,
 4. "Ustawie o sporcie" – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.),
 5. „Związku”lub „PZTW” – rozumie się przez to Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie, posiadający status polskiego związku sportowego w sporcie wioślarskim, w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o sporcie,
 6. "FISA" – rozumie się przez to Międzynarodową Federację Wioślarską z siedzibą w Lozannie,
 7. "Sponsorze" – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jakikolwiek inny podmiot prawa, z którym PZTW zawarł umowę sponsorską, umowę o dostawę, umowę partnerską lub jakąkolwiek inną umowę o podobnym charakterze (przedmiocie),
 8. "Oficjalnym Stroju Reprezentacji" – rozumie się przez to każdy strój lub elementy tego stroju, w który PZTW wyposaża członka Kadry Szkoleniowej lub członka Kadry Współpracującej, jak również wszelkie przedmioty towarzyszące tym strojom, używane przez Członków Kadry Szkoleniowej lub Członków Kadry Współpracującej, np. w postaci akcesoriów (tj. np. okulary, czapki, ręczniki, rękawiczki, bidony) oraz sprzętu (tj. m.in. toreb, plecaków),
 9. "Zawodach sportowych" – rozumie się przez to imprezę sportową, umieszczoną w Kalendarzu Sportowym, publikowanym na stronie internetowej PZTW, w zakładce „Regaty” podzakładce „Kalendarz Regat”, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i poza jej terytorium — w której uczestniczy Kadra Narodowa,
 10. "Działalność konkurencyjną" – rozumie się przez to działalność polegającą na oferowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami tych samych bądź podobnych produktów lub usług przez jednego przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie przedsiębiorcy drugiego. Przedsiębiorstwa prowadzą względem siebie działalność konkurencyjną bez względu na formę prawną działalności, sposób dystrybucji lub docelową grupę konsumentów. Kryterium decydującym jest tożsamość lub podobieństwo oferowanych produktów bądź warunków i charakteru świadczenia usług,
 11. "Regulaminie" – rozumie się przez to niniejszy Regulamin PZTW praw i obowiązków członka kadry szkoleniowej i kadry współpracującej w sporcie wioślarskim.

§ 2
[Prawa Członków Kadry Szkoleniowej i Członków Kadry Współpracującej]

 1. Prawa członków Kadry Szkoleniowej oraz członków Kadry Współpracującej każdorazowo określane są w umowach zawartych pomiędzy nimi, a PZTW lub innym podmiotem działającym na zlecenie PZTW, jak również na podstawie regulaminów poszczególnych Zawodów sportowych.
 2. Członkowie Kadry Szkoleniowej lub członkowie Kadry Współpracującej mają w szczególności prawo do:
  1. uczestniczenia w akcjach szkoleniowych i zawodach, na które członek Kadry Szkoleniowej lub członek Kadry Współpracującej został powołany bądź zaproszony, na zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez PZTW;
  2. korzystania ze sprzętu sportowego PZTW, urządzeń treningowych PZTW oraz obiektów sportowych PZTW na zasadach i w zakresie ustalonym dla jego wykorzystania;
  3. uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań i obowiązków członka Kadry Szkoleniowej lub członka Kadry Współpracującej wynikających z niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych PZTW.

§ 3
[Obowiązki Członków Kadry Szkoleniowej i Kadry Współpracującej]

Członkowie Kadry Szkoleniowej i Kadry Współpracującej mają obowiązek:

 1. przestrzegania umów zawartych pomiędzy nimi a PZTW lub innym podmiotem na zlecenie PZTW;
 2. przestrzegania regulaminów poszczególnych Zawodów sportowych, w których uczestniczą jako członek Kadry Szkoleniowej lub członek Kadry Współpracującej;
 3. godnego reprezentowania Polski i PZTW oraz godnego zachowania się wobec hymnu, flagi i barw narodowych;
 4. aktywnego udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego - w zawodach i regatach krajowych, międzynarodowych, zgrupowaniach, w konsultacjach, badaniach lekarskich, diagnostycznych, na zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez PZTW;
 5. poszanowania pobranego sprzętu sportowego i Oficjalnego Stroju Reprezentacji oraz rozliczenia się z pobranego sprzętu na żądanie Zarządu PZTW lub osoby lub jednostki upoważnionej przez Zarząd PZTW;
 6. biorąc udział w zawodach sportowych, jako Członek Kadry Szkoleniowej lub Współpracującej – prezentacji Oficjalnych strojów dostarczonych przez PZTW, we wszelkiego rodzaju spotkaniach i konferencjach organizowanych przy okazji zawodów sportowych;
 7. przestrzegania przepisów obowiązujących w PZTW oraz w FISA dotyczących sponsoringu i reklamy oraz reklamowania oficjalnych sponsorów PZTW zgodnie z zawartymi przez PZTW umowami sponsorskimi, a także uzgadniania z PZTW umów indywidualnych zawieranych ze sponsorami;
 8. przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w PZTW oraz w FISA, regulaminów swoich konkurencji, imprez sportowych, przepisów bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obiektach sportowych oraz przepisów antydopingowych.

§ 4
[Dodatkowe obowiązki]

 1. Niezależnie od obowiązków określonych w § 3 Regulaminu, do obowiązków członków Kadry Szkoleniowej należy zapewnienie właściwej prezentacji logotypu Sponsora na Oficjalnych Strojach Reprezentacji oraz sprzęcie członków Kadry Narodowej podlegającej danemu członkowi Kadry Szkoleniowej. Sposób właściwej prezentacji logotypów, o której mowa w zdaniu poprzedzającym znajduje się w „Głównych Zasadach Promocji Sponsorów w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich - informator dla Członków Kadry Narodowej”, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Niezależnie od obowiązków określonych w § 3 Regulaminu, w przypadku nieobecności na Zawodach Sportowych delegowanego przez PZTW fotografa, do obowiązków Członków Kadry Współpracującej, na wyraźne polecenie Sekretarza Generalnego PZTW należy:
  1. utrwalenie w postaci zdjęć, wizerunków członków Kadr Narodowej podczas Zawodów Sportowych w Oficjalnych Strojach Reprezentacji oraz łodzi i wioseł z widocznym oznaczeniem Sponsora,
  2. przesłanie zdjęć, o których mowa w pkt 1 w wersji cyfrowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów.

§ 5
[Prawo PZTW do wizerunku Członka Kadry Szkoleniowej i Członka Kadry Współpracującej]

 1. Członek Kadry Szkoleniowej lub członek Kadry Współpracującej udostępnia nieodpłatnie PZTW, bez ograniczenia terytorialnego oraz czasowego, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w Oficjalnym Stroju Reprezentacji.
 2. PZTW jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, o którym mowa w punkcie 1, do swoich celów gospodarczych, w zakresie wyznaczonym przez Regulamin oraz właściwe regulaminy międzynarodowych federacji wioślarskich, na potrzeby działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych, związanych z posiadaniem statusu członka Kadry Szkoleniowej lub członka Kadry Współpracującej.

§ 6
[Zakres wykorzystania wizerunku i innych praw członka Kadry Szkoleniowej lub członka Kadry Współpracującej przez PZTW]

 1. PZTW jest uprawniony do korzystania z praw określonych w § 5 Regulaminu we wszelkich działaniach, mających na celu promocję, reklamę lub realizację celów gospodarczych PZTW lub Sponsora, na następujących polach eksploatacji:
  1. Digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego oraz innych podobnych technik,
  2. Inkorporowanie w całości lub części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego,
  3. Wykorzystanie w całości lub części dla celów wewnętrznych PZTW jako: elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych, części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet,
  4. Przechowywanie w pamięciach komputerów na dyskach twardych lub przenośnych,
  5. Sprzedaż najem, dzierżawę, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub używania i pobierania pożytków z praw określonych w § 5 Regulaminu;
  6. Dokonywanie opracowań,
  7. Utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej znanej formie,
  8. Zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
  9. Dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów praw określonych w § 5 Regulaminu, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,,
  10. Wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzenie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet w tym na oficjalnych stronach internetowych PZTW i profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez PZTW oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
  11. Wykorzystywanie w materiałach poligraficznych,
  12. Wykorzystywanie w kampaniach informacyjnych i reklamowych w mediach, w szczególności w radiu, TV, Internecie, prasie,
  13. Rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określony w punktach powyżej, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  14. Zezwalanie Sponsorom na korzystanie z praw określonych w § 5 Regulaminu na polach eksploatacji określonych w pkt 1-13.
 2. Każdy członek Kadry Szkoleniowej i każdy członek Kadry Współpracującej, bez odrębnego wynagrodzenia, obowiązany jest do:
  1. uczestniczenia podczas sesji zdjęciowych i filmowych (w Oficjalnych Strojach Reprezentacji), których termin i miejsce zostaną ustalone tak, aby nie kolidowały z realizacją innych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Kadry Szkoleniowej lub członka Kadry Współpracującej;
  2. uczestniczenia w organizowanych przez Sponsora wydarzeniach, akcjach promocyjnych lub imprezach dotyczących Sponsora tak, aby nie kolidowały realizacją innych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Kadry Szkoleniowej lub Członka Kadry Współpracującej. Zachowanie i wypowiedzi Członka Kadry Szkoleniowej i Członka Kadry Współpracującej podczas wydarzeń lub imprez nie mogą być obraźliwe, ośmieszające oraz sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Wypowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą również dotyczyć spraw związanych z realizowaną współpracą, w tym przede wszystkich objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, sposobem jej zorganizowania i wykonywaniem;
  3. brania udziału w wydarzeniach lub imprezach organizowanych przez PZTW lub w wydarzeniach lub imprezach przy których PZTW współpracuje. PZTW pokryje koszty przejazdu i noclegu członka Kadry Szkoleniowej i członka Kadry Współpracującej w związku z jego obecnością na imprezie lub wydarzeniu;
  4. udostępnienia wizerunku i głosu na potrzeby filmów reklamowych lub spotów reklamowych reklamujących działalność PZTW (np. promujących sport) oraz wystąpienia w nich;
  5. występowania podczas Zawodów Sportowych i zgrupowań od momentu przyjazdu na miejsce Zawodów Sportowych w Oficjalnym Stroju Reprezentacji lub odzieży Sponsora, co dotyczy także konferencji prasowych, indywidualnych wywiadów, treningów, podróży (wylotów i przylotów, wyjazdów i przyjazdów), odbywanych w tym czasie. Członek Kadry Szkoleniowej i członek Kadry Współpracującej nie może występować w tym czasie w stroju wyprodukowanym przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Sponsora lub w stroju zawierającym logo inne niż logo Sponsora. Zakaz ten dotyczy także wszelkich akcesoriów do stroju, w szczególności toreb, plecaków etc. (pod warunkiem dostarczenia przez Związek/Sponsora kompletnego wyposażenia zgodnie z przyjętymi regulacjami),
  6. używania wyłącznie łodzi i wioseł posiadających logotypy Sponsora umieszczone zgodnie z „Głównymi Zasadami Promocji Sponsorów w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich - informatorze dla Członków Kadry Narodowej”, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  7. braku udzielania jako Członek Kadry Szkoleniowej lub Członek Kadry Współpracującej praw do swoich wizerunków, głosu, imion i nazwisk podmiotom prowadzącym konkurencyjną działalność względem Sponsora, określonej szczegółowo w stosownej umowie pomiędzy Sponsorem, a PZTW. Obowiązek ten dotyczy wyżej wymienionych osób wyłącznie wówczas, gdy występują jako Członkowie Kadry Szkoleniowej lub Członkowie Kadry Współpracującej;
  8. powstrzymania się od publicznych wypowiedzi na temat umów i relacji z PZTW, a także umów i współpracy pomiędzy Sponsorem, a PZTW, w szczególności dotyczących zakresu i sposobu działania Sponsora oraz realizacji wzajemnych umów.
 3. Organizator wydarzeń, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-3, zapewni Członkowi Kadry Szkoleniowej i Członkowi Kadry Współpracującej transport, wyżywienie oraz zakwaterowanie zgodnie z przyjętymi standardami.
 4. PZTW może zwolnić Członka Kadry Szkoleniowej lub Członka Kadry Współpracującej z obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5, jeśli podczas wymienionych w nim wydarzeń będzie występował w stroju formalnym (np. marynarka, koszula, garnitur, krawat, odpowiednie obuwie), na którym nie widnieje logo podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Sponsora.
 5. Sesje zdjęciowe oraz inne wydarzenia, gdzie Członek Kadry Szkoleniowej lub Członek Kadry Współpracującej występuje w Oficjalnym Stroju Reprezentacji w celu promocji danego wydarzenia, produktu, itp., wymagają każdorazowej zgody PZTW.
 6. W przypadku niemożności ustalenia terminu lub miejsca, o których mowa w ust. 2, PZTW wyznaczy samodzielnie konkretne miejsce i termin, w którym członek Kadry Szkoleniowej lub członek Kadry Współpracującej  zobowiązany będzie się stawić i wywiązać z obowiązków wskazanych w ust. 2 przy uwzględnieniu realizacji innych obowiązków wobec PZTW.

§ 7
[Skutki naruszenia Regulaminu]

 1. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu przez Członka Kadry Szkoleniowej lub Członka Kadry Współpracującej, nie będzie on uwzględniany przy podziale nagród finansowych pochodzących ze środków Sponsora za uzyskane w danym roku wyniki sportowe, o ile nagrody tego typu będą przez PZTW i Sponsora przewidziane.
 2. W przypadku, gdy wysokość szkody, wyrządzonej PZTW przez Członka Kadry Szkoleniowej lub Członka Kadry Współpracującej, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu przekroczy wartość nagrody finansowej, o której mowa w ust. 1, PZTW przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku szkody poniesionej przez PZTW wskutek naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu przez Członka Kadry Szkoleniowej lub Członka Kadry Współpracującej, który nie uzyskał prawa do nagrody finansowej, o której mowa w ust. 1, PZTW przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Sankcje przewidziane w ust. 1-3 pozostają bez wpływu na sankcje wymierzane, zgodnie z odrębnymi regulacjami PZTW, w szczególności Regulaminem Dyscyplinarnym PZTW.

§ 8
[Dysponowanie wizerunkiem i innymi prawami Członka Kadry Szkoleniowej i Członka Kadry Współpracującej przez PZTW]

PZTW przysługuje prawo do dysponowania określonymi w § 6 Regulaminu uprawnieniami do korzystania z prawa do wizerunku Członka Kadry Szkoleniowej i Członka Kadry Współpracującej, w tym do przeniesienia tych praw na Sponsora. Szczegółowy zakres i sposób korzystania z wyżej wymienionych praw przez Sponsora określają umowy pomiędzy PZTW, a Sponsorem.

§ 9
[Postanowienia końcowe]

 1. Prawa i obowiązki Członka Kadry Szkoleniowej lub Członka Kadry Współpracującej, związane z wykorzystywaniem jego wizerunku i innych praw, o których mowa w Regulaminie, zostają przyjęte przez niego do wiadomości poprzez odrębne oświadczenia podpisywane przez każdego z Członków Kadry Szkoleniowej i Kadry Współpracującej. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu – „Zgoda na wykorzystanie wizerunku Członka Kadry Szkoleniowej / Członka Kadry Współpracującej”.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2021 r.

 

Zał. 1 Główne zasady promocji sponsorów w PZTW

Zał. 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Pobierz regulamin

Zobacz także