Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Załącznik nr 1

 

GŁÓWNE ZASADY PROMOCJI SPONSORÓW
W POLSKIM ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

INFORMATOR DLA CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ ORAZ CZŁONKÓW KADRY SZKOLENIOWEJ / CZŁONKÓW KADRY WSPÓŁPRACUJĄCEJ

 

Mając na uwadze zobowiązania Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (dalej: PZTW) wobec Sponsora Generalnego PZTW  i Ministerstwa właściwego ds. sportu dalej „MS”, uwzględniając zobowiązania i stosunki z przyszłymi sponsorami dodatkowymi PZTW, uwzględniając możliwość promocji obecnych lub przyszłych, indywidualnych sponsorów członków Kadry Narodowej na sprzęcie i ubiorach polskiej reprezentacji wioślarskiej, opracowane zostały Główne Zasady Promocji Sponsorów w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich – Informator dla Członków Kadry Narodowej  (dalej: Informator) uwzględniające ww. zobowiązania.

Niniejszy Informator obowiązują w okresie od daty ich zatwierdzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze przepisy i uchwały dotyczące tej kwestii.

I. Postanowienia główne

 1. Zakres świadczeń dla sponsorów dodatkowych i indywidualnych ograniczony jest postanowieniami umowy zawartej pomiędzy PZTW, a Enea S.A.
 2. Wykorzystanie przez sponsorów dodatkowych lub indywidualnych wizerunku członka Kadry Narodowej nie może, bez zgody PZTW, dotyczyć wizerunku członka w stroju reprezentacji kraju.   
 3. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, wykorzystanie przez sponsorów dodatkowych lub indywidualnych wizerunku członka Kadry Narodowej w stroju reprezentacji kraju odbywa się zgodnie z niniejszym Informatorem.
 4. Wszelki sprzęt i stroje przekazywane członkom Kadry Narodowej przez sponsorów indywidualnych w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków kadrowych muszą spełniać wymogi zawarte w Informatorze. Ewentualne odstępstwa dopuszczalne są po uzyskaniu zgody w trybie określonym w rozdziale II.
 5. Dotychczasowe stroje reprezentacyjne, wyprodukowane lub użytkowane przed rozpoczęciem obowiązywania niniejszego Informatora podlegają stosownym modyfikacjom. W szczególności, z wyjątkami określonymi poniżej, stosunek powierzchni reklamowej przewidzianej dla Sponsora Generalnego PZTW do powierzchni reklamowej przewidzianej dla sponsora indywidualnego lub dodatkowego wynosi min. 70% do 30%.
 6. Zgoda PZTW na promocje sponsora dodatkowego lub indywidualnego jest wydawana na czas trwania poszczególnych umów ze sponsorem dodatkowym lub indywidualnym, jednak nie dłużej niż do 28.02.2021 r. Ewentualne przedłużenie zgody wymaga uzyskania ponownej akceptacji Zarządu PZTW.
 7. Zgoda PZTW na promocje sponsora dodatkowego lub indywidualnego może być ograniczona lub cofnięta jeżeli po uprzednim ostrzeżeniu sponsor dodatkowy, indywidualny lub członek Kadry Narodowej w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Informatora lub Regulaminu Praw i Obowiązków Członka Kadry Narodowej w Sporcie Wioślarskim. W przypadku promocji sponsora indywidualnego PZTW przy podejmowaniu ww decyzji weźmie pod uwagę, w miarę możliwości, zobowiązania członków Kadry Narodowej wobec sponsora indywidualnego.
 8. Umieszczenie logotypów Sponsora Generalnego powinno być realizowane wg zasad zamieszczonych w rozdziałach III-V, zaś w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z pełnomocnikiem Zarządu Andrzejem Krzepińskim nr tel. 607 676 044, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Tryb uzyskiwania zgody PZTW na promocję sponsora indywidualnego przez członków kadry narodowej:

 1. Oficjalne wystąpienie członka Kadry Narodowej do PZTW ze wskazaniem sponsora indywidualnego.
 2. Uzyskanie przez PZTW oficjalnej zgody Sponsora Generalnego na promocję sponsora indywidualnego.
 3. Po wyrażeniu zgody przez Sponsora Generalnego, przedstawienie przez członka Kadry Narodowej draftu umowy ze sponsorem indywidualnym, z wyłączeniem postanowień odnoszących się do uzyskiwanych od sponsora świadczeń.
 4. W przypadku akceptacji postanowień umowy, przygotowana zostaje propozycja uchwały do zatwierdzenia przez Zarząd.
 5. Treść uchwały przekazywana jest zainteresowanemu członkowi kadry narodowej, który zobowiązany jest zapewnić odpowiednią jej realizację pod rygorem cofnięcia zgody i ew. poniesienia odpowiedzialności za straty które w wyniku niewłaściwej realizacji uchwały zostały poniesione przez PZTW.

III. Stroje startowe

 1. Lycra startowa – brak możliwości umieszczenia dodatkowych logotypów sponsorów dodatkowych lub indywidualnych (wyłączność dla Sponsora Generalnego PZTW).
 2. Skarpetki lub podkolanówki – jeden logotyp sponsora dodatkowego lub indywidualnego na skarpetkach lub podkolanówkach (ale tylko na jednym bądź drugim) – max 50 cm2. Logotypy mogą być różne dla członków osady i różne dla każdej nogi, jednak długość, wzór i kolor muszą być identyczne dla całej osady.
 3. Czapki / nakrycia głowy - brak możliwości umieszczenia dodatkowych logotypów sponsorów dodatkowych lub indywidualnych (wyłączność dla Sponsora Generalnego PZTW).
 4. Odsadnie, Buty, Okulary (zauszniki) – obecnie bez ustaleń.

IV. Stroje treningowe

 1. Lycra treningowa – poniżej przód stroju treningowego o zmienionym w stosunku do lycry startowej wzorze, który dostępny jest od sierpnia 2019 r. Czarne pole stanowi symulację logotypu sponsora dodatkowego lub indywidualnego. Może mieć max. do 85% logotypu Enea. Logotyp sponsora indywidualnego znajdujący się na koszulce danego członka Kadry Narodowej musi być taki sam jak logotyp sponsora indywidualnego znajdujący się na łodzi, w której dany członek Kadry Narodowej występuje. Funkcjonujące do sierpnia 2019 r lycry (startowe) powinny służyć wyłącznie do udziału w zawodach.Koszulka
 1. Reprezentacyjne stroje „nie startowe” PZTW – dresy treningowe, dresy na zawody, kurtki, koszulki treningowe, koszulki wolnego czasu – poniżej zamieszczona została koszulka „wolnego czasu”. Czarne pole stanowi symulację logotypu sponsora dodatkowego lub indywidualnego. Logotyp może znajdować się wyłącznie po lewej stronie strojów reprezentacyjnych, pod godłem Polski (jeśli występuje), o pow. do 85% pow. logotypu Sponsora Generalnego PZTW prezentowanego na przodzie stroju.

Polo

Wszystkie stroje „nie startowe” PZTW zaopatrzone mogą być od sezonu 2021 w logotypy sponsora Generalnego PZTW zgodnie z powyższą wizualizacją.

 1. Stroje reprezentacyjne (poza startowymi) na których na podstawie umowy ze sponsorem dodatkowym lub indywidualnym zamieszczony zostanie jego logotyp należy zaopatrzyć w dodatkowe oznaczenie Sponsora Generalnego PZTW (na plecach stroju) wg następujących zasad:
  1. główne logo Sponsora Generalnego PZTW na przodzie stroju – 100%
  2. logo sponsora dodatkowego lub indywidualnego na przodzie stroju – do 85% wielkości głównego logo Sponsora Generalnego PZTW - na lewej części stroju pod godłem Polski (jeśli występuje),
  3. logotyp Sponsora Generalnego PZTW na placach stroju o szerokości 30 cm i wynikającej z proporcji wysokości – zgodnie z wizualizacją umieszczenia logotypu Sponsora Generalnego PZTW przedstawioną na zdjęciu powyżej (plecy stroju).
 2. Nanoszenie dodatkowych logotypów Sponsora Generalnego PZTW wynika z faktu że na każdym stroju powierzchnia reklamowa powinna w min. 70% należeć do Sponsora Generalnego PZTW i max. 30% do sponsora dodatkowego lub indywidualnego.
 3. Inne elementy wyposażenia używane przez Reprezentację Polski – w tym spodenki, torby, czapki, na których znajdować się będzie logo Sponsora Generalnego PZTW mogą zostać wyposażone w logotyp sponsora dodatkowego lub indywidualnego w wielkości do 30% wielkości logotypu Sponsora Głównego PZTW.

V. Sprzęt sportowy

 1. Wiosła krótkie i długie – dopuszczalne są wyłącznie naklejki Sponsora Generalnego PZTW (dostarcza PZTW).
 2. Łodzie wioślarskie – z zastrzeżeniami technicznymi zawartymi poniżej, na każdej łodzi - w konkurencji jedynki i dwójki - może znajdować się jedna naklejka z logotypem sponsora dodatkowego/ indywidualnego, zaś w konkurencji czwórek i ósemek znajdować się mogą maksymalnie logotypy dwóch sponsorów dodatkowych/ indywidualnych.

Jedynka

 1. W zależności od indywidualnej decyzji PZTW - naklejka z logotypem MS na burcie lewej stycznie z naklejką Sponsora Generalnego PZTW.
 2. Naklejka (o wymiarach analogicznych do naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW) na burcie prawej z dwoma logotypami – 50% logotyp Sponsora Generalnego PZTW i 50% do ew. wykorzystania przez jeden logotyp sponsora dodatkowego lub indywidualnego członka Kadry Narodowej w konkurencji jedynek.
 3. W przypadku nie wykorzystania naklejki dla celów promocji logotypu sponsora dodatkowego/indywidualnego należy na przeznaczonym dla niej miejscu nakleić naklejkę z logotypem Sponsora Generalnego PZTW.
 4. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW na komorach rufowej i dziobowej o pow. 800 cm2.

Dwójka

 1. Naklejka z logotypem MS na burcie lewej stycznie z naklejką Sponsora Generalnego PZTW znajdującą się na wysokości pozycji noskowej.
 2. Naklejka (o wymiarach analogicznych do pozostałych naklejek z logotypem Sponsora Generalnego PZTW) na burcie prawej na wysokości pozycji szlakowego z jednym logotypem sponsora dodatkowego lub indywidualnego członków Kadry Narodowej w konkurencji dwójek.
 3. W przypadku nie wykorzystania naklejki dla celów promocji logotypu sponsora dodatkowego lub indywidualnego należy na przeznaczonym dla niej miejscu nakleić naklejkę z logotypem Sponsora Generalnego PZTW.
 4. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW – trzy lub cztery sztuki (w przypadku braku sponsora indywidualnego/dodatkowego) należy umieścić na powierzchniach wskazanych przez FISA.
 5. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW na komorach rufowej i dziobowej o pow. 800 cm2.

Czwórka

 1. Naklejka z logotypem MS na burcie lewej stycznie z naklejką Sponsora Generalnego PZTW znajdującą się na wysokości pozycji noskowej.
 2. Naklejki (maksymalnie dwie sztuki o wymiarach analogicznych do pozostałych naklejek z logotypem Sponsora Generalnego PZTW) na burcie lewej i prawej na wysokości pozycji drugiej - każda z jednym logotypem sponsora dodatkowego lub indywidualnego członków Kadry Narodowej w konkurencji czwórek. Na naklejkach mogą być umieszczone logotypy dwóch różnych sponsorów dodatkowych lub indywidualnych (z uwzględnieniem postanowień zdania poprzedniego).
 3. W przypadku niewykorzystania jednej lub obu naklejek dla celów promocji logotypu sponsorów dodatkowych lub indywidualnych należy na przeznaczonym dla nich miejscu nakleić naklejkę z logotypem Sponsora Generalnego PZTW.
 4. Pełna dostępność naklejek dla celów prezentacji logotypu sponsora indywidualnego możliwa jest do czasu nawiązania przez PZTW współpracy ze sponsorem dodatkowym. W takiej sytuacji do dyspozycji sponsora indywidualnego pozostawać będzie jedna naklejka – wskazana w pkt 5 lit. a.
 5. Naklejki przeznaczone na prezentację logotypu sponsora dodatkowego lub indywidualnego wykorzystywane być powinny w następującej kolejności:
  1. na wysokości pozycji drugiej na stronie prawej
  2. na wysokości pozycji drugiej na stronie lewej
 6. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW – sześć lub osiem sztuk (w przypadku braku sponsorów dodatkowych lub indywidualnych) należy umieścić na powierzchniach wskazanych przez FISA.
 7. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW na komorach rufowej i dziobowej o pow. 800 cm2.

Wizualizacja umiejscowienia logotypów sponsorów: Sponsor Generalny PZTW, MS, sponsor indywidualny – na przykładzie łodzi czwórka.

Osada

Ósemka

 1. Naklejka z logotypem MS na burcie lewej stycznie z naklejką Sponsora Generalnego PZTW znajdującą się na wysokości pozycji noskowej.
 2. Naklejki (maksymalnie cztery sztuki o wymiarach analogicznych do pozostałych naklejek z logotypem Sponsora Generalnego PZTW) na burcie lewej i prawej na wysokości pozycji drugiej oraz szóstej - każda z jednym logotypem sponsora dodatkowego lub indywidualnego członków Kadry Narodowej w konkurencji ósemek. Na naklejkach mogą być umieszczone logotypy dwóch różnych sponsorów dodatkowych lub indywidualnych (z uwzględnieniem postanowień zdania poprzedniego).
 3. W przypadku nie wykorzystania którejkolwiek z naklejek dla celów promocji logotypów sponsorów dodatkowych lub indywidualnych należy na przeznaczonym dla niej miejscu nakleić naklejkę z logotypem Sponsora Generalnego PZTW.
 4. Pełna dostępność naklejek dla celów prezentacji logotypu sponsora indywidualnego możliwa jest do czasu nawiązania przez PZTW współpracy ze sponsorem dodatkowym. W takiej sytuacji do dyspozycji sponsora indywidualnego pozostawać będą dwie naklejki – wskazane w pkt 5 lit. a, b.
 5. Naklejki przeznaczone na prezentację logotypu sponsora dodatkowego lub indywidualnego wykorzystywane być powinny w następującej kolejności:
  1. na wysokości pozycji drugiej na stronie prawej
  2. na wysokości pozycji drugiej na stronie lewej
  3. na wysokości pozycji szóstej na stronie prawej
  4. na wysokości pozycji szóstej na stronie lewej
 6. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW – dwanaście lub szesnaście sztuk (w przypadku braku sponsorów dodatkowych/indywidualnych) należy umieścić na powierzchniach wskazanych przez FISA.
 7. Naklejki z logotypem Sponsora Generalnego PZTW na komorach rufowej i dziobowej o pow. 800 cm2.

VI. Wykonanie logotypów, informacje dodatkowe, dane kontaktowe

 1. Umieszczanie wszelkich oznaczeń, naszywek, nadruków na strojach startowych i nie startowych oraz innych elementach wyposażenia używanego przez Reprezentację Polski – w tym spodenki, torby, czapki itp. - z logotypami MS, Sponsora Generalnego PZTW oraz sponsorów dodatkowych, objętych niniejszym Informatorem, leży po stronie PZTW, z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt 2.
 2. W przypadku naniesienia jakichkolwiek oznaczeń, naszywek, nadruków z logotypami sponsorów indywidualnych, należy równocześnie zadbać o naniesienie stosownych logotypów Sponsora Generalnego PZTW, zachowując proporcje określone w niniejszym Informatorze. Koszty związane z naniesieniem logotypów sponsorów indywidualnych oraz dodatkowych logotypów Sponsora Generalnego PZTW ponoszą członkowie Kadry Narodowej.
 3. Umieszczanie naklejek na sprzęcie sportowym – tj. wiosła, łodzie - leży po stronie zawodniczki/ka.
 4. Nanoszenie logotypów dokonywane we własnym zakresie przez zawodniczki/ków, musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w Informatorze oraz FISA Rulebook (wersja polskojęzyczna dostępna u Andrzeja Krzepińskiego) lub skorzystać z usług podmiotów wskazanych w pkt 8 lit. b, c.
 5. Umieszczenie logotypów sponsorów indywidualnych na strojach objętych Informatorem, musi zostać poprzedzone skonsultowaniem ich wizualizacji z przedstawicielem PZTW – Andrzejem Krzepińskim (dane kontaktowe w pkt 8 lit. a).
 6. Naklejki na sprzęt sportowy – wiosła i łodzie - który wykorzystują członkowie Kadry Narodowej, dostarczane są przez PZTW do magazynu COS Wałcz, z którego zawodnik lub w jego imieniu trener zobowiązany jest naklejki odebrać i umieścić na sprzęcie zgodnie z wytycznymi niniejszego Informatora.
 7. Obowiązkowe wymiary naklejek są zróżnicowane w zależności od rodzaju łodzi i kształtują się następująco:
  1. Jedynka – 8cm x 40cm,
  2. Dwójka / Czwórka – 10cm x 30cm,
  3. Ósemka – 12,5cm x 32cm.
 8. Dane kontaktowe:
  1. Osoba odpowiedzialna z ramienia PZTW:
   Andrzej Krzepiński, tel. 607 676044, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Producent naklejek na łodzie:
   Tomasz Bogucki, tel: 601 619009, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Nadruki na stroje:
   Marta Maślana Drukarnia Wielkoformatowa ENZO, ul. Nowomiejska 23A, 78-600 Wałcz, Telefon: 782 452550
 9. Prawo do ostatecznej interpretacji Informatora oraz rozstrzygania ewentualnych wątpliwości leży w kompetencji Zarządu PZTW.

Zatwierdzone podczas zebrania Zarządu w dniu 05.02.2021 r.

Zobacz także