Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

REGULAMIN
PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KADRY NARODOWEJ

 

§ 1
[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. "Członku Kadry Narodowej" – rozumie się przez to osobę powołaną, niezależnie od płci oraz przynależności klubowej, w skład Kadry Narodowej, jako grupy Zawodników objętych centralnym szkoleniem PZTW w sporcie wioślarskim w następujących kategoriach wiekowych zgodnie z WRS 2017:
  1. Młodzicy - Chłopcy (CH) i Dziewczęta (DZ) – zawodnicy, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 13 i 14 lat.
  2. Juniorzy młodsi (mężczyźni - MJM i kobiety - KJM) – zawodnicy, którzy w danym roku kończą 15 i 16 lat.
  3. Juniorzy (mężczyźni - MJ i kobiety - KJ) zawodnicy, którzy w danym roku kończą 17 i 18 lat.
  4. Seniorzy do 23 lat (mężczyźni - MB i kobiety - KB) zawodnicy, którzy w danym roku kończą 19-22 lat.
  5. Seniorzy (mężczyźni - MA i kobiety - KA) - kategoria otwarta, zawodnicy w wieku powyżej 18 lat bez innych ograniczeń wiekowych,
 2. Ustawie o sporcie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.),
 3. „Związku” lub „PZTW” – rozumie się przez to Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Warszawie, posiadający status polskiego związku sportowego w sporcie wioślarskim, w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o sporcie. Celem realizacji postanowień niniejszego Regulaminu w imieniu Związku, PZTW uprawniony jest powołać stosowną uchwałą pełnomocnika Zarządu ds. współpracy ze Sponsorem,
 4. FISA” – rozumie się przez to Międzynarodową Federację Wioślarską z siedzibą w Lozannie,
 5. Sponsorze” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jakikolwiek inny podmiot prawa, z którym PZTW zawarł umowę sponsorską, umowę o dostawę, umowę partnerską lub jakąkolwiek inną umowę o podobnym charakterze (przedmiocie),
 6. Oficjalnym Stroju Reprezentacji” – rozumie się przez to każdy  strój  lub  elementy  tego  stroju,  w  który  PZTW  wyposaża  członka  Kadry  Narodowej  (w  szczególności  strój  treningowy,  strój  startowy,  strój oficjalny,  strój  ceremonialny  i  inne ), jak również wszelkie przedmioty towarzyszące tym strojom, używane przez Członków Reprezentacji Narodowej, np. w postaci akcesoriów (tj. np. okulary, czapki, ręczniki, rękawiczki, bidony) oraz sprzętu (tj. m.in. toreb, plecaków),
 7. Zawodach sportowych” – rozumie się przez to imprezę sportową, umieszczoną w Kalendarzu Sportowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jak i poza jej terytorium — w której zawodnik bierze udział jako Członek Kadry Narodowej,
 8. ,,Działalność konkurencyjną” – rozumie się przez to działalność polegającą na oferowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub  poza  jej  granicami  tych  samych  bądź  podobnych  produktów  lub  usług  przez  jednego przedsiębiorcę, jakie znajdują się w ofercie przedsiębiorcy drugiego. Przedsiębiorstwa prowadzą względem siebie  działalność  konkurencyjną  bez  względu  na  formę  prawną  działalności,  sposób  dystrybucji  lub docelową  grupę  konsumentów.  Kryterium  decydującym  jest  tożsamość  lub  podobieństwo  oferowanych produktów bądź warunków i charakteru świadczenia usług,
 9. Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin PZTW praw i obowiązków członka kadry narodowej w sporcie wioślarskim.

§ 2
[Prawa Członków Kadry Narodowej]

Członkowie kadry narodowej mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w akcjach szkoleniowych i zawodach, na które Członek Kadry Narodowej został powołany, w tym w zgrupowaniach, w konsultacjach, badaniach lekarskich, diagnostycznych, na zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez PZTW,
 2. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od kosztów leczenia z tytułu uprawiania wioślarstwa, zarówno w trakcie przygotowań jak i startów na zawodach,
 3. Korzystania ze sprzętu sportowego PZTW, urządzeń treningowych PZTW oraz obiektów sportowych PZTW na zasadach i w zakresie ustalonym dla jego wykorzystania,
 4. Wyposażenia w ubiór: strój treningowy oraz strój startowy oraz do korzystania z niego na zasadach i w zakresie ustalonym dla jego wykorzystania,
 5. Opieki medycznej w trakcie przygotowań do startów i w trakcie zawodów oraz rehabilitacji,
 6. Współtworzenia wraz z trenerami indywidualnego planu szkolenia sportowego oraz uzyskania pomocy organizacyjnej i szkoleniowej w zakresie wynikającym z tego planu,
 7. Finansowania programu szkoleniowego w zakresie organizacyjnym, technicznym i kadrowym, w ramach posiadanych przez PZTW środków finansowych,
 8. Uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji zadań i obowiązków członka kadry narodowej wynikających z niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych PZTW.

§ 3
[Obowiązki Członków Kadry Narodowej]

Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek:

 1. Godnego reprezentowania Polski oraz PZTW w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, prezentowania wzorowej postawy sportowej oraz ambitnej walki w zawodach,
 2. Aktywnego udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych wynikających z programu szkoleniowego - w zawodach i regatach krajowych, międzynarodowych, zgrupowaniach, w konsultacjach, badaniach lekarskich, diagnostycznych, na zasadach określonych dla tych przedsięwzięć przez PZTW, w tym:
  1. stawiania się na zgrupowaniach, konsultacjach, zawodach, na które Członek Kadry Narodowej został powołany,
  2. posiadania podczas wyjazdów zagranicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ,
  3. zdyscyplinowanego wykonywania zadań treningowych wynikających z planu szkolenia, w tym stosowania się do poleceń trenera i kierownictwa kadry narodowej, współpracy z trenerem w zakresie ustalania sposobów postępowania zmierzających do wzorcowego wykonywania zadań na treningach i zawodach, punktualnego stawiania się na treningi,
  4. powiadamiania trenera o każdej trudności w wywiązywaniu się z przyjętych zadań szkoleniowych,
 3. Dbania o stan swojego zdrowia w celu przygotowania się na znoszenie wzrastających obciążeń fizycznych, w tym:
  1. przestrzegania zasad racjonalnego odżywiania z dbałością o utrzymanie ciężaru ciała w stałym przedziale oraz wykonywania w tym zakresie zaleceń trenera,
  2. prowadzenia sportowego trybu życia, w tym niepalenia, unikania picia napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, narkotyków, niestosowania niedozwolonych substancji i metod wynikających z aktualnej listy substancji i metod zabronionych WADA,
  3. zakaz przyjmowania bez uprzedniej konsultacji z lekarzem kadry narodowej suplementów diety i odżywek pod kątem składu tych substancji i dopuszczalności ich stosowania w świetle przepisów WADA oraz aktualnej listy substancji i metod zabronionych,
  4. nieuprawiania bez pisemnej zgody PZTW innych dyscyplin sportowych mogących zaburzyć proces treningowy i doprowadzić do kontuzji,
  5. poddawania się okresowym badaniom lekarskim i wydolnościowym i innym testom przewidzianym w planach szkolenia oraz na żądanie, w tym także testom antydopingowym zarządzonym przez WADA lub POLADA oraz ścisłego przestrzegania postępowania leczniczego zalecanego przez lekarza wskazanego przez PZTW.
 4. Godnego i pełnego szacunku zachowania się wobec hymnu, flagi i barw narodowych,
 5. Poszanowania pobranego sprzętu sportowego i strojów reprezentacyjnych oraz rozliczenia się z pobranego sprzętu na żądanie kierownictwa PZTW, w tym odpowiedniego przygotowania sprzętu sportowego do każdego treningu i do startu przed zawodami,
 6. Uczestnicząc w zawodach, jako Członek Kadry Narodowej – startowania i prezentacji w ceremonii dekoracji zwycięzców w strojach dostarczonych przez PZTW, a także we wszelkiego rodzaju spotkaniach i konferencjach organizowanych przy okazji zawodów,
 7. Przestrzegania przepisów obowiązujących w PZTW oraz w FISA dotyczących sponsoringu i reklamy oraz reklamowania oficjalnych sponsorów PZTW zgodnie z zawartymi przez PZTW umowami sponsorskimi, a także uzgadniania z PZTW umów indywidualnych zawieranych ze sponsorami,
 8. Przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w PZTW oraz w FISA, regulaminów swoich konkurencji, imprez sportowych, przepisów bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obiektach sportowych oraz przepisów antydopingowych.

§ 4
[Nieuzasadnione niestawiennictwo na zawodach i szkoleniach]

Członek Kadry Narodowej nie może bez uzasadnionych przyczyn odmówić startu w zawodach, uczestnictwa w zgrupowaniach i konsultacjach, na które został powołany. Ocena zasadności odmowy należy do trenera głównego PZTW.

§ 5
[Prawo PZTW do wizerunku Członka Kadry Narodowej]

 1. Członek Kadry Narodowej udostępnia nieodpłatnie PZTW, bez ograniczenia terytorialnego oraz czasowego, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w Oficjalnym Stroju Reprezentacji.
 2. PZTW jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, o którym mowa w punkcie 1, do swoich celów gospodarczych, w zakresie wyznaczonym przez Regulamin oraz właściwe regulaminy międzynarodowych federacji wioślarskich, na potrzeby działań promocyjnych, reklamowych i marketingowych, związanych z posiadaniem statusu Członka Kadry Narodowej.

§ 6
[Zakres wykorzystania wizerunku i innych praw Członka Kadry Narodowej przez PZTW]

 1. PZTW jest uprawniony do korzystania z praw określonych w § 3 Regulaminu we wszelkich działaniach, mających na celu promocję, reklamę lub realizację celów gospodarczych PZTW lub Sponsora, na następujących polach eksploatacji:
  1. Digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego oraz innych podobnych technik,
  2. Inkorporowanie w całości lub części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego,
  3. Wykorzystanie w całości lub części dla celów wewnętrznych PZTW jako: elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych, części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet,
  4. Przechowywanie w pamięciach komputerów na dyskach twardych lub przenośnych,
  5. Sprzedaż najem, dzierżawę, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub używania i pobierania pożytków z praw określonych w § 3 Regulaminu;
  6. Dokonywanie opracowań,
  7. Utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej znanej formie,
  8. Zwielokrotnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
  9. Dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów praw określonych w § 3 Regulaminu, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,,
  10. Wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzenie do pamięci komputera, umieszczenie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
  11. Wykorzystywanie w materiałach poligraficznych,
  12. Wykorzystywanie w kampaniach informacyjnych i reklamowych w mediach, w szczególności w radiu, TV, Internecie, prasie,
  13. Rozpowszechnianie wyżej wymienionych zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określony w punktach powyżej, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  14. Zezwalanie Sponsorom na korzystanie z praw określonych w § 3 Regulaminu na polach eksploatacji określonych w pkt 1-13,
 2. Każdy Członek Kadry Narodowej, bez odrębnego wynagrodzenia, obowiązany jest do:
  1. Uczestniczenia podczas sesji zdjęciowych i filmowych (w oficjalnych strojach reprezentacji Polski), których termin i miejsce zostaną ustalone tak, aby nie kolidowały z planem treningowym i startami w zawodach sportowych,
  2. Uczestniczenia w organizowanych przez Sponsora wydarzeniach, akcjach promocyjnych lub imprezach dotyczących Sponsora tak, aby nie kolidowały z planem treningowym i startami w Zawodach sportowych. Zachowanie i wypowiedzi Członka Kadry Narodowej podczas wydarzeń lub imprez nie mogą być obraźliwe, ośmieszające oraz sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Wypowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą również dotyczyć spraw związanych z realizowaną współpracą, w tym przede wszystkich objętych tajemnicą handlową, sposobem jej zorganizowania i wykonywaniem,
  3. Brania udziału w wydarzeniach lub imprezach organizowanych przez PZTW lub w wydarzeniach lub imprezach przy których PZTW współpracuje. PZTW pokryje koszty przejazdu i noclegu Członka Kadry Narodowej w związku z jego obecnością na imprezie lub wydarzeniu,
  4. Udostępnienia wizerunku i głosu na potrzeby filmów reklamowych lub spotów reklamowych reklamujących działalność PZTW (np. promujących sport) oraz wystąpienia w nich,
  5. Występowania podczas Zawodów sportowych i zgrupowań od momentu przyjazdu na miejsce Zawodów Sportowych w Oficjalnym Stroju Reprezentacji lub odzieży Sponsora, co dotyczy także konferencji prasowych, indywidualnych wywiadów, treningów, podróży (wylotów i przylotów, wyjazdów i przyjazdów), odbywanych w tym czasie. Członek Kadry Narodowej nie może występować w tym czasie w stroju wyprodukowanym przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Sponsora oraz bez zgody PZTW w stroju zawierającym logo inne niż logo Sponsora. Zakaz ten dotyczy także wszelkich akcesoriów do stroju, w szczególności toreb, plecaków etc. (pod warunkiem dostarczenia przez Związek/Sponsora kompletnego wyposażenia zgodnie z przyjętymi regulacjami),
  6. Używania wyłącznie łodzi i wioseł posiadających logotypy Sponsora umieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. Braku udzielania jako Członek Kadry Narodowej praw do swoich wizerunków, głosu, imion i nazwisk podmiotom prowadzącym konkurencyjną działalność względem Sponsora, określonej szczegółowo w stosownej umowie pomiędzy Sponsorem a PZTW. Obowiązek ten dotyczy wyżej wymienionych osób wyłącznie wówczas, gdy występują jako Członkowie Kadry Narodowej,
  8. Powstrzymania się od publicznych wypowiedzi na temat umów i relacji z PZTW, a także umów i współpracy pomiędzy Sponsorem, a PZTW, w szczególności dotyczących zakresu i sposobu działania Sponsora oraz realizacji wzajemnych umów.
 3. Organizator wydarzeń, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-3, zapewni Członkowi Kadry Narodowej transport, wyżywienie oraz zakwaterowanie zgodnie z przyjętymi standardami.
 4. PZTW może zwolnić Członka Kadry Narodowej z obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 punkt 5, jeśli w czasie określonym w tym ustępie podczas spotkań towarzyszących będzie występował w stroju oficjalnym (np. marynarka, koszula, garnitur, krawat, odpowiednie obuwie), na którym nie widnieje logo podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Sponsora.
 5. Sesje zdjęciowe oraz inne wydarzenia, gdzie Członek Kadry Narodowej występuje w Oficjalnym Stroju Reprezentacji w celu promocji danego wydarzenia, produktu, itp., wymagają każdorazowej zgody PZTW.
 6. W przypadku niemożności ustalenia terminu lub miejsca, o których mowa w ust. 2, PZTW wyznaczy samodzielnie konkretne miejsce i termin, w którym Członek Kadry Narodowej zobowiązany będzie się stawić i wywiązać z obowiązków wskazanych w ust. 2 przy uwzględnieniu jego planów treningowych oraz Zawodów Sportowych.

§ 7
[Skutki naruszenia Regulaminu]

 1. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu przez Członka Kadry Narodowej w kategorii wiekowej seniorów, nie będzie on uwzględniany przy podziale nagród finansowych pochodzących ze środków Sponsora za uzyskane w danym roku wyniki sportowe. Osoba taka może zostać również usunięta ze składu Kadry Narodowej.
 2. W przypadku, gdy wysokość szkody, wyrządzonej PZTW wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Kadry Narodowej obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przekroczy wartość nagrody finansowej, o której mowa w ust. 1 PZTW przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku szkody poniesionej przez PZTW wskutek naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu przez Członka Kadry Narodowej (w każdej kategorii wiekowej), którzy nie uzyskali prawa do nagrody finansowej, o której mowa w ust. 1 obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, PZTW przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Osoba taka może zostać również usunięta ze składu Kadry Narodowej.
 4. Sankcje przewidziane w ust. 1-3 pozostają bez wpływu na sankcje wymierzane, zgodnie z odrębnymi regulacjami PZTW, w szczególności Regulaminu Dyscyplinarnego PZTW.

§ 8
[Dysponowanie wizerunkiem i innymi prawami Członka Kadry Narodowej przez Związek]

PZTW przysługuje prawo do dysponowania określonymi w § 6 Regulaminu uprawnieniami do korzystania z prawa do wizerunku Członka Kadry Narodowej, w tym do przeniesienia tych praw na Sponsora. Szczegółowy zakres i sposób korzystania z wyżej wymienionych praw przez Sponsora określają umowy pomiędzy PZTW a Sponsorem.

§ 9
[Postanowienia końcowe]

 1. Prawa i obowiązki Członka Kadry Narodowej, związane z wykorzystywaniem jego wizerunku i innych praw, o których mowa w Regulaminie, zostają przyjęte przez niego do wiadomości poprzez odrębne oświadczenia podpisywane przez każdego z Członków Kadry Narodowej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie to dodatkowo podpisywane jest przez przedstawicieli ustawowych Członków Kadry Narodowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2021 r.

Zał. nr 1 Główne zasady promocji sponsorów w PZTW

Zał. nr 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Pobierz regulamin

Zobacz także