Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

System Sportu Młodzieżowego (dalej również jako: „SSM”) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, opracowany na zlecenie ministra właściwego ds. kultury fizycznej (dalej jako: „Minister”), przez niego nadzorowany i koordynowany, na potrzeby realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych, przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.

W SSM ujęte są tylko te sporty, dla których Minister wyraził zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego. Wykaz polskich związków sportowych zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej.

Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych oraz przygotowanie ich do reprezentowania Polski w zawodach międzynarodowych w młodzieżowych kategoriach wiekowych, w szczególności w sportach olimpijskich.

We współzawodnictwie dzieci i młodzieży wyniki sportowe uzyskane na zawodach nie mogą być celem szkolenia, lecz jego efektem, który spełnia funkcję kontroli szkolenia w danym okresie. Jednym z głównych zadań jest wspomaganie upowszechnienia sportu w strukturach samorządowych i współpraca z nimi w wypracowywaniu wspólnych programów szkoleniowych adresowanych do zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

System Sportu Młodzieżowego obejmuje:

  • szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej,
  • współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Funkcjonujący w kraju jednolity system klasyfikacji sportowej w młodzieżowych kategoriach wiekowych umożliwia dokonanie:

  • oceny efektów szkolenia w poszczególnych sportach,
  • zasięgu danego sportu, konkurencji w klasyfikacjach SSM,
  • planowania i organizowania szkolenia sportowego, zawodów sportowych,
  • oceny zaplecza dla reprezentacji kraju w różnych kategoriach wiekowych,
  • klasyfikacji poszczególnych sportów, województw, powiatów, miast, gmin i klubów.

Zawody w sportach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego rozgrywane są zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych częściach regulaminu:

  1. regulamin ogólny współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej,
  2. – regulaminy poszczególnych kategorii wiekowych,
  3. regulaminy szczegółowe sportów w Systemie Sportu Młodzieżowego.

Zobacz także