Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

CZĘŚĆ A.
Regulamin ogólny współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo

1.   Organizator

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez komórkę urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej, właściwej dla sportu wyczynowego, w tym szczególności sportu młodzieżowego (zwaną dalej: „DSW”). Podmiotem wyznaczonym do zbierania i przetwarzania wyników współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego jest Zespół Metodyczny (dalej również jako: „Zespół”).

Kierownictwo sportowe nad zawodami w poszczególnych sportach sprawują polskie związki sportowe (dalej również jako: „pzs”).

Organizatorami zawodów objętych SSM są właściwe pzs, komitety organizacyjne powołane przez Marszałków Województw (dotyczy zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – dalej również jako: „OOM”) lub inne podmioty uprawnione, wymienione w corocznie ogłaszanych przez Ministra programach dofinansowania zadań publicznych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2.   Program

Współzawodnictwo rozgrywane jest w sportach wymienionych w Części B Regulaminu współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w czterech kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec – wg corocznie opracowywanych przez właściwy pzs, przy współudziale Zespołu, regulaminów szczegółowych.

Kategorie wiekowe juniora i młodzieżowca muszą być zgodne z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez federację światową lub europejską, właściwą dla danego sportu. W przypadku, gdy w danym sporcie w konkurencji olimpijskiej, nie są rozgrywane zawody w kategorii młodzieżowca, organizowane przez federację europejską lub światową, wówczas (na wniosek właściwego pzs) do systemu współzawodnictwa mogą zostać wprowadzane Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, w których obowiązuje maksymalny wiek startujących zawodników do 23 lat.

3.   Uczestnictwo

 1. W zawodach SSM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki:
  1. zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze;
  2. posiadający licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs;
  3. posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.
  4. zagraniczni, których udział określają przepisy właściwego pzs.
 2. Polskie związki sportowe lub wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe (dalej jako: „WISS”) są zobowiązane do przekazywania klubom sportowym informacji o warunkach zgłoszenia i udziału w zawodach SSM.
 3. W ramach jednego sportu, zawodnik zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej. W przypadku gdy zawodnik startuje więcej niż w jednej kategorii wiekowej, wówczas punkty zostaną naliczone tylko w tej najniższej.
 4. W uzasadnionych przypadkach, polski związek sportowy, na wniosek klubu sportowego, może przenieść zawodnika, o wysokich osiągnięciach sportowych, na stałe do bezpośrednio wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu w latach kolejnych). Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez lekarza wydającego orzeczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej, polski związek sportowy przekazuje do Zespołu, poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego (ssm.insp.waw.pl), w terminie co najmniej 14 dni przed zawodami zaliczanymi do SSM wraz z opinią lekarza. Niezachowanie powyższej procedury lub terminu, spowoduje nieuwzględnienie zdobytych przez tego zawodnika punktów do klasyfikacji SSM.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia zawodników młodszych do kategorii młodzik.
 7. W grach zespołowych, a w przypadku sportów indywidualnych w rywalizacji par, osad, zespołów, drużyn dopuszcza się możliwość udziału zawodników z młodszych kategorii wiekowych w zawodach przypisanych do kolejnej, starszej kategorii wiekowej. Limity startujacych zawodników z młodszych kategorii wiekowych będą określone w regulaminach szczegółowych dla każdego ze sportów. Naliczanie punktów w rywalizacji SSM określa pkt 3.3.
 8. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski wchodzące do punktacji SSM rozgrywane są w sportach i konkurencjach ujętych w programie Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostwa Polski Juniorów, zawody w kategorii junior młodszy i młodzik wchodzące do punktacji SSM rozgrywane są w sportach wymienionych w części B regulaminu.
 9. O włączenie sportu do SSM w kategorii juniora mogą występować wyłącznie pzs w sportach olimpijskich.
 10. Do zawodów rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży będą wprowadzane jedynie te sporty, które ujęte są w programie Igrzysk Olimpijskich.

4.   Zawody Systemu Sportu Młodzieżowego

   1. Systemem Sportu Młodzieżowego objęte są następujące zawody dla poszczególnych kategorii wiekowych:
    • Młodzik – MMM, MPMło, końcowy ranking cyklu zawodów, Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w grach sportowych, OOM dla określonych sportów,
    • Junior młodszy – OOM, MPJM,
    • Junior – MPJ,
    • Młodzieżowiec – MMP.
   2. O wprowadzenie do systemu współzawodnictwa sportowego nowego sportu, konkurencji lub kategorii wiekowej, mogą występować do Dyrektora DSW wyłącznie polskie związki sportowe, w terminie do dnia 31 października 2021 r. Do wniosku należy dołączyć:
    • aktualny wyciąg z regulaminu międzynarodowego, w którym określone są kategorie wiekowe,
    • informację o liczbie licencjonowanych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych,
    • program rozwoju danego sportu w Polsce,
    • w przypadku wniosków o wprowadzenie nowych sportów i konkurencji do programu OOM, powinny one zawierać dodatkowo szczegółowe kosztorysy przeprowadzenia zawodów i projekty regulaminów szczegółowych właściwego sportu.
   3. Jeżeli wniosek o włączenie do SSM dotyczy sportów nieolimpijskich, oprócz kryteriów określonych w pkt. 4.2 należy udokumentować, że sport lub konkurencja obejmuje swoim zasięgiem co najmniej 14 województw lub co najmniej 75 klubów sportowych.
   4. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Dyrektora DSW, zawody w każdym nowym sporcie, konkurencji lub kategorii wiekowej odbywają się w kolejnym roku jako zawody pokazowe o zasięgu ogólnopolskim, bez prawa do zaliczenia punktów do klasyfikacji SSM, oraz na koszt właściwego polskiego związku sportowego. W przypadku konkurencji olimpijskich można odstąpić od warunku rozgrywania zawodów pokazowych.
   5. Obowiązkiem pzs jest przesłanie do DSW i Zespołu informacji o zawodach pokazowych, zawierającej:
    • termin i miejsce rozgrywania imprezy,
    • szczegółowy program zawodów sportowych,
    • regulamin rozgrywania zawodów oraz zasady zgłaszania zawodników.

    Polskie Związki Sportowe są zobowiązane do przekazania komunikatu końcowego zawodów pokazowych do Zespołu.

   6. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zespołu dotyczącej obserwowanego sportu, konkurencji lub kategorii wiekowej, zawody w określonym sporcie mogą zostać włączone do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, na warunkach zawartych w regulaminie szczegółowym. Ostateczną decyzję w tej sprawie wydaje Dyrektor DSW - nie później niż do końca listopada danego roku.
   7. Decyzje wymienione w pkt. 4.6 nie są decyzjami w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, są ostateczne i nie przysługuje od nich środek odwoławczy.
   8. Zawody finałowe OOM organizuje i nadzoruje WISS, który jest też odpowiedzialny za przygotowanie i udział reprezentacji województwa w zawodach finałowych OOM lub współpracuje w tym obszarze z właściwym pzs.
   9. Zawody finałowe OOM w roku 2021 przeprowadza organizator wskazany przez Ministra.
   10. W przypadku udziału w zawodach OOM reprezentacji poszczególnych województw zgłoszenia dokonuje właściwy WISS na druku udostępnionym przez organizatora. Dla zawodów - MPJM organizowanych przez pzs, zasady i tryb zgłoszenia zawodników określa pzs. W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu i dokładny adres, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót „UKS”, o ile nie ma go w zarejestrowanej nazwie klubu.
   11. Za udział w zawodach finałowych OOM, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików nie pobiera się opłaty startowej.
   12. Łączna liczba uczestników zawodów finałowych OOM dla każdego ze sportów jest określona w regulaminie szczegółowym właściwego sportu. Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom województw podczas zawodów finałowych OOM (dotyczy zawodów organizowanych przez WISS) zawarto w poniższej tabeli:
Liczba zawodników Liczba osób towarzyszących*/**
1 – 5 1
6 – 10 2
11 – 16 3
17 – 25 4
26 – 32 5
33 – 40 6
41 – 50 7
51 – 60 8
61 – 70 9
71 – 80 10
81 – 90 11
91 – 100 12

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.
** w sportach, w których występuje zbiorowy przewóz sprzętu (np. wioślarstwo, kajakarstwo) przysługuje dodatkowo jedno miejsce dla kierowcy.

   1. Istnieje możliwość udziału w OOM dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek delegujących, po uzgodnieniu z organizatorem. Potrzebę zwiększenia liczby osób towarzyszących zawodnikom, jednostki delegujące powinny zgłosić organizatorowi zawodów finałowych OOM .
   2. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia pobytu osobom, których udział w OOM nie wynika ze szczegółowych regulaminów i powyższych zasad.
   3. Zawody w sportach nieolimpijskich, włączonych do programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, rozgrywane są jako Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, na koszt właściwego polskiego związku sportowego i w terminie przez niego ustalonym. Informację o terminie zawodów należy przesyłać na 14 dni przed ich rozpoczęciem do DSW oraz Zespołu poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego (https://ssm.insp.waw.pl/).
   4. Przedstawiciele DSW lub Zespołu posiadający stosowne upoważnienie od Dyrektora DSW, mogą dokonywać obserwacji zawodów SSM, oceniając w szczególności:
    • przestrzeganie regulaminu zawodów,
    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa organizacji zawodów sportowych,
    • przestrzeganie przyjętych zasad kwalifikacji do zawodów finałowych,
    • liczbę i poziom zawodników i klubów biorących udział w zawodach.
   5. W przypadku otrzymania negatywnej oceny obserwatorów z DSW lub Zespołu, pzs powinien podjąć stosowne działania naprawcze. Niezrealizowanie wykazanych w ocenie uwag, w terminie określonym przez Dyrektora DSW, może spowodować skreślenie sportu, konkurencji lub kategorii wiekowej z zawodów SSM.

5.   Zasady oceny wyników zawodów SSM

   1. Do klasyfikacji punktowej SSM przyjmuje się wyniki z zawodów wymienionych w pkt. 4.1. lub końcowych rankingów.
   2. W ramach SSM w poszczególnych kategoriach wiekowych do klasyfikacji punktowej będą wprowadzone wyniki z następujących zawodów, wskazanych przez pzs (przed przyjęciem regulaminu szczegółowego na dany rok):
    • w kategorii wiekowej młodzika – tylko jedne zawody do wyboru spośród wymienionych w pkt 4.1.
    • w kategorii junior młodszy:
     1. w sportach indywidualnych, tylko jedne zawody spośród wymienionych w pkt 4.1,
     2. w grach zespołowych w OOM – reprezentacje wojewódzkie,w MPJMł – reprezentacje klubowe.
   3. W punktacji, w sportach indywidualnych, zalicza się wyłącznie wyniki z tych konkurencji, w których ostatecznie sklasyfikowano minimum czterech zawodników, a w konkurencjach par, osad, zespołów, drużyn zalicza się te, w których ostatecznie sklasyfikowano: minimum trzy pary, osady, zespoły, drużyny. Punkty będą przyznane zawodnikowi (parze, osadzie, zespołowi, drużynie), który wystartował w zawodach i ukończył konkurencję lub – w sportach walki – odbył przynajmniej jedną walkę. Zawodnik zdyskwalifikowany, wycofany z zawodów, nie kończący konkurencji nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa.
   4. W przypadku, gdy w ostatnich trzech latach w zawodach objętych SSM w danym sporcie wystartowało w poszczególnych konkurencjach, kategoriach wagowych itp. mniej niż 4 zawodników lub 3 pary, osady, zespoły, drużyny wówczas pzs wraz z Zespołem zobowiązany jest w następnym roku dokonać zamian w regulaminach szczegółowych, mających na celu zwiększenie liczby startujących zawodników lub zawodniczek w określonych konkurencjach, kategoriach wagowych.
   5. Jeżeli w danej konkurencji liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników (par, osad, zespołów, drużyn) jest mniejsza niż liczba miejsc punktowanych, to ostatni sklasyfikowany zawodnik (para, osada, zespół, drużyna), nie otrzymuje punktów. Pod pojęciem „ostatecznie sklasyfikowanych" rozumie się parę, osadę, zespół, drużynę lub zawodnika startującego indywidualnie, który zgodnie z regulaminem imprezy i przepisami danego sportu ukończył konkurencję i zajął określone miejsce w zawodach. Wyjątek stanowią konkurencje w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior w których ostateczna (finałowa) rywalizacja poprzedzona jest eliminacjami na tych samych zawodach, a zawodnik (para, osada, zespół, drużyna) poprzez taki start kwalifikuje się do rozgrywki finałowej i w finale nie zostaje, z różnych przyczyn, sklasyfikowany.
   6. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików punkty systemu sportu młodzieżowego nalicza się tylko za te imprezy, w których ostatecznie sklasyfikowano zawodników z minimum dwóch województw i minimum trzech klubów sportowych.
   7. W Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików punkty systemu sportu młodzieżowego nalicza się tylko za te imprezy, w których ostatecznie sklasyfikowano zawodników reprezentujących trzy różne kluby. UWAGA: w przypadku gdy jeden klub wystawia w rozgrywkach dwie lub więcej DRUŻYNY to punkty za te rozgrywki będą naliczone jedynie, gdy wezmą w nich udział jeszcze minimum dwa inne kluby.
   8. Polski związek sportowy może wystąpić do Zespołu, o przyznanie premii punktowej - stosownie do zajętego miejsca w swojej kategorii wiekowej - zawodnikowi w kategorii młodzieżowca lub juniora, który w wyniku małej frekwencji w jednej z konkurencji lub kategorii wagowej wystartował w MMP lub MPJ i ukończył rywalizację, ale nie otrzymał punktów. Warunkiem przyznania takiej premii jest udokumentowanie, iż zawodnik ten uzyskał miejsce 1-16 w końcowej klasyfikacji na ostatnio rozgrywanych MŚ lub miejsca 1- 8 ME lub PŚ w kategorii juniora, młodzieżowca lub seniora.
   9. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików obowiązuje podział na strefy, określone w regulaminach szczegółowych poszczególnych sportów.
   10. Zawodnik, reprezentując klub sportowy w zawodach SSM, zdobywa punkty imiennie i dla klubu, który reprezentuje.
   11. Punkty dla województw, powiatów i gmin naliczane są dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), właściwego dla miejsca rejestracji danego klubu.
   12. W przypadku zmiany barw klubowych, w systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem przekazującym, a klubem przejmującym zawodnika. Klub przekazujący ma prawo do ww. części punktów zdobytych przez zawodnika w okresie maksymalnie 2 lat od daty zmiany barw klubowych, których zasady określa regulamin właściwego pzs. Podział punktów jest dokonywany po zweryfikowaniu wyników zawodów przez polski związek sportowy.
   13. W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 2 lat, zawodnik zmieniał barwy klubowe więcej niż jeden raz, prawo do części punktów przysługuje klubowi macierzystemu (50%). Pozostałe punkty zdobyte przez zawodnika dzielone są proporcjonalnie pomiędzy pozostałe kluby, reprezentowane w tym okresie przez zawodnika.
   14. W przypadku wypożyczenia zawodnika do przyjmującego klubu, klub wypożyczający może wystąpić o podział punktów zgodnie z umową zawartą pomiędzy klubami i regulaminem właściwego pzs. Zawodnik nie może reprezentować dwóch klubów w bieżącym sezonie startowym.
   15. Dla sytuacji opisanych w punktach 5.12 oraz 5.14 prawo składania wniosku o podział punktów przysługuje klubowi macierzystemu. Dla przypadku opisanego w punkcie 5.13. wnioski powinny być składane przez wszystkie kluby, reprezentowane w okresie 2 ostatnich lat przez zawodnika.
   16. Klub przekazujący zawodnika, zainteresowany podziałem punktów, przesyła pismo do pzs w terminie i formie określonej przez właściwy pzs.
   17. Kluby mogą dokonać podziału punktów za przekazanego zawodnika w innych proporcjach niż 50%. Na wniosek obydwu klubów, właściwy pzs corocznie rejestruje wnioski o podziały, poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego (https://ssm.insp.waw.pl/), wskazując sugerowane proporcje podziału punktów.
   18. W terminie nie później niż do 30 listopada 2021 r. polski związek sportowy rejestruje wniosek o podział, w witrynie internetowej dedykowanej Systemowi Sportu Młodzieżowego (https://ssm.insp.waw.pl/). Prawidłowy wniosek musi zawierać informacje:
    • w jakich latach dany zawodnik reprezentował klub wnioskujący o podział punktów,
    • jakie wyniki w zawodach systemu sportu młodzieżowego osiągał zawodnik reprezentujący zainteresowane kluby.
   19. Zawodnikom reprezentującym Polskę na międzynarodowych zawodach mistrzowskich, którzy w danym roku nie mieli możliwości startu w żadnych zawodach SSM przysługuje prawo do ekwiwalentu punktowego.
   20. Ekwiwalent punktowy dla uczestników imprez mistrzowskich zostanie przyznany:
    1. zawodnikom, którzy nie mogą startować w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w swojej kategorii wiekowej z powodów:
      • reprezentowania Polski w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, a także w zawodach równorzędnych (np. EYOF) lub w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy w wyższej kategorii wiekowej,
      • bezpośrednich przygotowań szkoleniowych do mistrzowskich zawodów międzynarodowych.

     Ekwiwalent punktowy zostanie przyznany według następujących zasad:

      • juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce MPJM (9 pkt.),
      • juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt.).
    2. zawodnikom, którzy nie mogą startować w swojej kategorii wiekowej w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów lub Młodzieżowców z powodów:
      • reprezentowania Polski w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy w wyższej kategorii wiekowej,
      • bezpośrednich przygotowań szkoleniowych do tych zawodów.

     Ekwiwalent punktowy zostanie przyznany według następujących zasad:

      • juniorzy młodsi otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce MPJM (9 pkt.),
      • juniorzy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MPJ (15 pkt.),
      • młodzieżowcy otrzymują punkty jak za pierwsze miejsce w MMP (25 pkt.).
   21. Zawodnicy, którzy nie startowali w zawodach w swojej kategorii wiekowej w OOM, mistrzostwach Polski juniorów młodszych, juniorów lub młodzieżowców ze względu na zbieżność terminów tych zawodów z mistrzostwami świata lub Europy w swojej kategorii wiekowej lub odbywają niezbędne przygotowania do tych imprez nie otrzymują ekwiwalentu punktowego, ponieważ kalendarz pzs imprez krajowych powinien być tak opracowany, aby najlepsi zawodnicy mogli startować również w mistrzostwach Polski.
   22. Wniosek o przyznanie ekwiwalentu punktowego (na podstawie pkt 5.20 powinien wpłynąć od zainteresowanych klubów do pzs, a następnie zostać zarejestrowany przez przedstawiciela pzs w bazie SSM (https://ssm.insp.waw.pl) najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. i powinien zawierać następujące informacje:
    • termin, miejsce i kategorie wiekową ME lub MŚ, w których zawodnik brał udział,
    • wskazanie konkurencji, w których startował w ME lub MŚ oraz zajętego miejsca.
   23. Start każdego zawodnika ocenia się w kategorii:
     • młodzika i juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach,
     • juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech konkurencjach.

    W przypadku startu w większej liczbie konkurencji do oceny zaliczane są odpowiednio dwie (w kategorii młodzik, junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej punktowane konkurencje. Jeżeli przepisy wewnętrzne danego sportu pozwalają na start zawodnika w kilku kategoriach wiekowych, zawodnik oceniany jest za start w najniższej kategorii wiekowej.

   24. Do klasyfikacji zalicza się zawody sportowe organizowane do 30 listopada 2021 r. Zawody rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku następnego.
   25. Końcowe klasyfikacje współzawodnictwa sportowego SSM 2021, zostaną ogłaszane na stronie internetowej Zespołu (https://ssm.insp.waw.pl/) nie później niż w styczniu 2022 r.

6.   Międzynarodowe mistrzostwa Polski

     • Koszty związane z podwyższeniem rangi zawodów mistrzowskich rozgrywanych w ramach SSM do imprezy międzynarodowej ponosi właściwy polski związek sportowy lub bezpośredni organizator, któremu związek (za porozumieniem) powierzył organizację tych zawodów.
     • W zawodach sportowych z cyklu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorami są Komitety Organizacyjne, zadania organizacyjne związane z rozszerzeniem formuły (np. dodatkowe rezerwacje, zaproszenia sędziów o uprawnieniach międzynarodowych, podniesienie poziomu technicznego obiektu sportowego do warunków spełniających homologację o wyższym standardzie niż określona do rozgrywania mistrzowskich imprez krajowych) oraz ich dodatkowe koszty należą do polskiego związku sportowego proporcjonalnie do liczby startujących zawodników.

7.   Postanowienia końcowe

Oficjalne klasyfikacje Systemu Sportu Młodzieżowego będą publikowane na platformie internetowej dostępnej pod adresem: https://ssm.insp.waw.pl.

Za terminowe umieszczanie klasyfikacji oraz komunikatów z zakończonych zawodów, w nowym systemie informatycznym, odpowiadają przeszkoleni do tego przedstawicielepolskich związków sportowych. Zarządzanie wykazem osób uprawnionych do umieszczania klasyfikacji leży w odpowiedzialności Zespołu Metodycznego. W każdym ze sportów prawo administrowania systemu posiadają maksimum dwie osoby. Jakakolwiek zmiana co do listy osób uprawnionych, wymaga pisemnego zgłoszenia przez pzs do Zespołu.

Wprowadzenie końcowych komunikatów z zawodów SSM do nowego systemu musi nastąpić co najmniej 14 dni od zakończenia zawodów/rozgrywek i nie później niż do 30 listopada 2021 r.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawody sportowe nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Do dnia 31 października 2021 r. polskie związki sportowe mogą przekazać do DSW – na piśmie wraz z uzasadnieniem, propozycje zmian regulaminowych, w tym zmian dotyczących konkurencji lub kategorii wiekowych, w których są rozgrywane zawody SSM.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Najlepszym zawodnikom w poszczególnych konkurencjach, w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w każdym ze sportów, wręczane są:

   • za miejsca 1-3 medale,
   • za miejsca 1-8 dyplomy,

natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubom i województwom:

   • za miejsca 1-3 puchary,
   • za miejsca 1-8 dyplomy.

Na medalu powinien być zamieszczony napis: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (lub Juniorów, np. w pływaniu), dla piłki nożnej dodatkowo – Puchar Kazimierza Deyny.

Polskie związki sportowe mogą stosować zwyczajowo przyjęte formy dodatkowego nagradzania zawodników (np. tęczowa koszulka, złoty pas itp.). Jeżeli zawody OOM organizowane są przez Komitet Organizacyjny (np. WISS), nie mogą to być natomiast dodatkowo wręczane medale Mistrzostw Polski właściwych pzs.

Organizacje sportowe, samorządy, sponsorzy mogą przyznawać nagrody rzeczowe dla zawodników, ufundowane ze środków własnych. Wręczanie nagród dodatkowych musi być uzgodnione z organizatorem Finałów OOM.

Prawo do interpretacji regulaminu w przypadkach nie ujętych tym regulaminem, przysługuje Dyrektorowi DSW.

Słowniczek:

DSW Komórka urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej, właściwej dla sportu wyczynowego, w tym szczególności sportu młodzieżowego
EYOF Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy
ME Mistrzostwa Europy
Minister Minister właściwy do spraw kultury fizycznej
MMM Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
MMP Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
MPJ Mistrzostwa Polski Juniorów
MPJM Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
MPMło Mistrzostwa Polski Młodzików
Mistrzostwa Świata
OOM Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
OOM-MPJM Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży-Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pzs polski związek sportowy
SSM System Sportu Młodzieżowego
WISS wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe
WMM Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Zobacz także