Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Sponsor Generalny
Partner
Partner medialny
Filippi
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Techniczny
MarlinX
Partner Medyczny
COS
Partner
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

REGULAMIN DYSCYPLINARNY

POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

§ 1

 1. Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, zwany dalej “Regulaminem” określa w szczególności:
  1. zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujące w PZTW;
  2. katalog kar dyscyplinarnych;
  3. organy właściwe do prowadzenia postępowania oraz orzekania w sprawach o wykroczenia dyscyplinarne i ich kompetencje;
  4. rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych i wymiar kar za ich popełnienie;
  5. tryb postępowania dyscyplinarnego;
  6. zasady postępowania dyscyplinarnego.
 2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej niniejszym regulaminem podlegają Członkowie Związku, zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące funkcje w statutowych władzach Związku i komisjach specjalistycznych, inni działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
 3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.

§ 2

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie wioślarskim ponoszona jest za naruszenie postanowień Statutu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w tym sporcie, w tym przepisów Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej, a także uchwał, zarządzeń i decyzji wydanych przez uprawnione organy PZTW i zasad etyki, w tym za:

 1. naruszenie porządku publicznego obowiązującego w kraju, praw i norm etyczno-moralnych lub zasad współżycia społecznego;
 2. prowadzenie niesportowego trybu życia, w szczególności nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków;
 3. popełnienie w czasie pobytu zagranicą czynów niegodnych reprezentanta Polski lub naruszenie przepisów celno-dewizowych;
 4. usiłowanie dokonania lub dokonanie w związku z działalnością sportową czynów mających na celu nieprawne osiągnięcie korzyści materialnych ze szkodą dla PZTW lub innych organizacji i instytucji;
 5. nieprzestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki sportowej;
 6. niezgodne z przepisami lub decyzjami władz Związku i zawartymi umowami wykorzystywanie logo Związku lub logo sponsorów Związku.

§ 3

 1. Za obwinionego uważa się osobę, przeciwko której złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 2. Obwiniony ma prawo składać wyjaśnienia oraz może bez podania przyczyn odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień.
 3. Postępowanie dyscyplinarne można wszcząć niezależnie od innego postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego toczącego się przeciwko obwinionemu o ten sam czyn. W takim przypadku wydanie orzeczenia dyscyplinarnego może być zawieszone do czasu zakończenia tego postępowania.

§ 4

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się jeżeli od momentu ujawnienia czynu uzasadniającego nałożenie kary upłynęło 6 miesięcy.
 2. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego jeżeli od momentu popełnienia czynu uzasadniającego nałożenie kary upłynął 1 rok.

§ 5

We wszystkich sprawach dyscyplinarnych w I instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna PZTW (dalej: Komisja Dyscyplinarna) w składzie trzech arbitrów.

§ 6

Organem dyscyplinarnym II instancji jest Komisja Dyscyplinarna, orzekająca w składzie trzech arbitrów, którzy nie brali udziału przy wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

§ 7

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić na wniosek każdego, kto ma w jego rozstrzygnięciu interes, a w szczególności członka wspólnej organizacji z obwinionym, sędziego lub organizatora zawodów, kierownika zgrupowania, ekipy bądź reprezentacji, trenera szkolącego zawodnika. Wszczęcie postępowania może również nastąpić z własnej inicjatywy organu dyscyplinarnego.

§ 8

 1. Winny dopuszczenia się wykroczenia dyscyplinarnego podlega ukaraniu co najmniej jedną z następujących kar:
  1. pisemna nagana,
  2. czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych w sprawach sportowych,
  3. czasowy zakaz pełnienia funkcji sędziowskich, kierowników ekip, zgrupowań, obozów itp.,
  4. złożenie wniosku do odpowiedniego organu o cofnięcie lub ograniczenie pomocy materialnej zawodnikowi,
  5. okresowa lub bezwzględna dyskwalifikacja zawodnika,
  6. zakaz piastowania stanowisk z wyboru przez określony czas,
  7. obniżenie lub odebranie klasy sędziowskiej bądź wykluczenie z kolegium sędziów PZTW,
  8. wykluczenie z członkostwa w strukturach PZTW,
  9. kara pieniężna,
  10. zawieszenie lub pozbawienie licencji.
 2. Kary określone w ust. 1 pkt 2-6 i 10 mogą być zawieszone na okres nie przekraczający trzech lat.
 3. Karę pieniężną nakłada się w wysokości do 3000,00 zł. W przypadku popełnienia przewinień przez działaczy karę pieniężną można nałożyć także na kluby sportowe przez nich reprezentowane.
 4. Kara pieniężna nie może zostać nałożona na osobę niepełnoletnią.
 5. Kara pieniężna musi być wpłacona w terminie określonym w orzeczeniu. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne zawieszenie zawodnika w jego prawach, a w przypadku klubu może spowodować zawieszenie w prawach członka Związku.
 6. Złożenie odwołania od orzeczenia o ukaraniu karą grzywny nie zwalnia z obowiązku jej wpłacenia w wyznaczonym terminie.

§ 9

 1. Organy dyscyplinarne związku są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego.
 2. Wszczęcie postępowania przez inny organ oraz wynik postępowania przeprowadzonego przed innym organem nie stanowią przeszkody do wszczęcia przeciwko obwinionemu postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.
 3. Organy dyscyplinarne Związku nie są związane orzeczeniami lub decyzjami innych organów.

§ 10

 1. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzi od 6 do 10 członków w tym Przewodniczący, wybranych przez Zarząd na czas kadencji władz PZTW.
 2. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej muszą posiadać umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do właściwej oceny dowodów przedstawionych trakcie postępowania oraz orzekania o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 3. Przynajmniej połowa członków Komisji Dyscyplinarnej spełniać musi jeden z poniższych warunków:
  1. mieć wykształcenie prawnicze,
  2. mieć udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prawa administracyjnego lub karnego,
  3. posiadać przynajmniej 3-letnie doświadczenie z pełnienia funkcji w organach dyscyplinarnych PZTW.

§ 11

 1. Zarząd PZTW jest obowiązany zapewnić Komisji warunki niezbędne do realizowania przez nią zadań, w szczególności siedzibę, urządzenia biurowe, kancelaryjne oraz inne materiały konieczne do pracy Komisji.
 2. Wydatki związane z działalnością Komisji ponosi PZTW.

§ 12

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

 1. czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawiera znamion naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniających odpowiedzialność dyscyplinarną,
 2. obwiniony nie podlega orzecznictwu komisji dyscyplinarnej,
 3. obwiniony zmarł,
 4. upłynęły terminy wskazane w § 4,
 5. postępowanie dyscyplinarne co do tego samego przewinienia tej samej osoby zostało wcześniej wszczęte i toczy się lub zostało prawomocnie zakończone,
 6. szkodliwość społeczna przewinienia jest znikoma.

§ 13

 1. W razie powzięcia wiadomości o zaistnieniu czynu stanowiącego podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności zaistniałego czynu i osoby obwinionego.
 2. W celu ustalenia okoliczności zaistnienia tego czynu, organ dyscyplinarny może przesłuchiwać świadków i biegłych jak również przeprowadzić wszelkie inne dowody, konieczne do całkowitego wyjaśnienia sprawy, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.
 3. W postępowaniu wyjaśniającym należy zapoznać obwinionego z treścią zebranych dowodów i umożliwić złożenie wyjaśnień. Ma on prawo zgłosić wniosek o przesłuchanie w postępowaniu wyjaśniającym wskazanych przez niego osób w charakterze świadków.

§ 14

 1. Członkowie organów dyscyplinarnych PZTW są niezawiśli w wykonywaniu swoich funkcji.
 2. W skład zespołu orzekającego nie może wchodzić osoba, która:
  1. jest świadkiem w tej samej sprawie,
  2. była lub pozostaje z obwinionym w sporze sądowym,
  3. jest małżonkiem obwinionego,
  4. jest krewnym lub powinowatym obwinionego w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,
  5. pozostaje do obwinionego w stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby (np. przysposobienie, opieka, kuratela).
 3. Członek zespołu orzekającego podlegający wyłączeniu zawiadamia o tym przewodniczącego zespołu i wstrzymuje się od udziału w sprawie.
 4. Członek zespołu orzekającego może być wyłączony na uzasadniony wniosek obwinionego. O wyłączeniu decyduje przewodniczący zespołu orzekającego.

§ 15

 1. Przewodniczący zespołu orzekającego wzywa do stawienia się na rozprawę obwinionego, a w razie potrzeby także świadków i inne osoby.
 2. Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem na rozprawę odpis wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz poucza się go o prawie do przeglądania akt i sporządzania notatek oraz składanie wniosków o uzupełnienie dowodów w sprawie.
 3. Wezwanie na rozprawę obwinionego świadków i innych osób następuje na piśmie.
 4. Wezwanie, o którym mowa w ust.1, należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. W razie niezachowania tego terminu rozprawa na wniosek obwinionego ulega odroczeniu.

§ 16

 1. Rozpoznanie sprawy następuje na rozprawie, która jest jawna.
 2. Przewodniczący zespołu orzekającego może wyłączyć jawność całości lub części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby naruszać dobre obyczaje lub ujawniać okoliczności, które powinny być zachowane w tajemnicy.

§ 17

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego na rozprawę nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy.

§ 18

Przewodniczący zespołu orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka rozprawę.

§ 19

Zespół orzekający jest obowiązany dążyć do wszechstronnego zbadania sprawy i wyjaśnienia istotnych okoliczności. W tym celu może dopuszczać wszelkie dowody, nawet niepowołane przez obwinionego.

§ 20

 1. Zespół orzekający rozstrzyga sprawę po dokładnym ustaleniu stanu faktycznego, na podstawie swobodnej oceny dowodów.
 2. Zespół orzekający jest obowiązany zapewnić obwinionemu możliwość składania wyjaśnień i wniosków w sprawie oraz umożliwić zadawanie pytań, a także wypowiadania się co do wniosków i zebranych w sprawie dowodów.

§ 21

 1. Odroczenie rozprawy może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn.
 2. Rozprawa ulega odroczeniu w razie niestawienia się obwinionego, któremu wezwanie nie zostało doręczone lub w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego.

§ 22

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący zespołu orzekającego i protokolant.

§ 23

 1. Po otwarciu rozprawy przewodniczący zespołu orzekającego sprawdza obecność osób wezwanych i poleca świadkom opuścić salę rozpraw. Następnie odczytuje wniosek o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego po czym zwraca się do obwinionego z prośbą o zajęcie stanowiska oraz złożenie stosownych wyjaśnień. W dalszej części rozprawy Komisja Dyscyplinarna przesłuchuje wezwanych świadków, bada przedstawione dokumenty oraz przeprowadza inne dowody.
 2. Bezpośrednio przed zakończeniem postępowania, skład orzekający udziela głosu obwinionemu.

§ 24

Jeżeli w toku postępowania okaże się, że zachodzą istotne braki w materiale dowodowym zebranym podczas postępowania wyjaśniającego, a uzupełnienie ich na rozprawie powodowałoby znaczne trudności, zespół orzekający wydaje postanowienie o uzupełnieniu tego postępowania, wskazując w jakim kierunku powinno ono być uzupełnione.

§ 25

 1. Po zakończeniu postępowania, zespół orzekający przystępuje do narady. Narada jest niejawna. Podczas narady oprócz członków zespołu orzekającego może być obecny jedynie protokolant, chyba że przewodniczący zespołu uzna jego obecność za zbędną.
 2. Orzeczenie zapada większością głosów. Członek zespołu orzekającego nie może wstrzymać się od głosowania.

§ 26

Zespół orzekający wydaje orzeczenie:

 1. o ukaraniu albo
 2. o uniewinnieniu albo
 3. o umorzeniu, jeżeli zachodzą okoliczności określone w § 12 albo
 4. o odstąpieniu od ukarania, jeżeli przewinienie obwinionego jest nieznacznej wagi.

§ 27

 1. Zespół orzekający wymierza karę, biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość społeczną i skutki czynu, a także zachowanie się obwinionego przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu.
 2. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku czynów stanowiących podstawę do ukarania, wymierza się łącznie jedną karę za wszystkie czyny.

§ 28

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania zespół orzekający sporządza orzeczenie na piśmie.
 2. Orzeczenie powinno zawierać:
  1. nazwę organu dyscyplinarnego, imiona i nazwiska członków zespołu orzekającego, protokolanta oraz datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
  2. imię i nazwisko, adres, zajmowane stanowisko obwinionego,
  3. dokładne określenie zarzucanego czynu,
  4. rozstrzygnięcie co do winy i co do kary,
  5. uzasadnienie,
  6. pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania,
  7. podpisy wszystkich członków zespołu orzekającego.

§ 29

 1. Po podpisaniu orzeczenia przewodniczący zespołu orzekającego ogłasza je publicznie.
 2. W wyjątkowych wypadkach można odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 7 dni. O terminie ogłoszenia orzeczenia przewodniczący zespołu orzekającego zawiadamia obwinionego bezpośrednio po zakończeniu narady.
 3. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący zespołu orzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
 4. Orzeczenie doręcza się obwinionemu z urzędu nie później niż w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia.

§ 30

 1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji przysługuje obwinionemu prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.
 2. Odwołanie wnosi się do organu dyscyplinarnego II instancji za pośrednictwem organu dyscyplinarnego I instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia I instancji.
 3. Odwołanie powinno zawierać:
  1. oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
  2. wnioski i zarzuty wraz z ich zwięzłym uzasadnieniem,
  3. podpis odwołującego się.
 4. Po otrzymaniu odwołania organ dyscyplinarny I instancji niezwłocznie przekazuje akta sprawy organowi dyscyplinarnemu II instancji.

§ 31

Po wniesieniu odwołania organ dyscyplinarny II instancji może wstrzymać wykonanie orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

§ 32

Odwołanie może być cofnięte do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Cofnięcie odwołania pociąga za sobą uprawomocnienie się orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji.

§ 33

 1. Przewodniczący organu dyscyplinarnego II instancji wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia odwołania, jeżeli zostało ono wniesione po upływie terminu lub przez osobę nie uprawnioną.
 2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego II instancji przywróci uchybiony termin na wniosek obwinionego, jeżeli ten uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło na skutek przeszkody przez niego niezawinionej.
 3. Wniosek o przywrócenie terminu obwiniony powinien złożyć wraz z odwołaniem w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkód w złożeniu odwołania.
 4. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania przysługuje zażalenie do organu dyscyplinarnego II instancji w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

§ 34

 1. Organ dyscyplinarny II instancji po przeprowadzeniu rozprawy utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie albo przekazuje sprawę organowi dyscyplinarnemu I instancji do ponownego rozpatrzenia.
 2. W ponownym rozpatrywaniu sprawy w organie dyscyplinarnym I instancji nie może uczestniczyć członek tego organu, który brał udział w wydaniu uchylonego orzeczenia.

§ 35

 1. Orzeczenie organu dyscyplinarnego II instancji oraz orzeczenie organu dyscyplinarnego I instancji, od którego nie wniesiono odwołania we wskazanym w § 30 ust. 2 terminie, jest prawomocne.
 2. Ostateczne decyzje dyscyplinarne właściwych organów PZTW mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na warunkach określonych w regulaminie Trybunału Arbitrażowego.
 3. Prawo wniesienia skargi do Trybunału przysługuje stronie postępowania w terminie 14 dni od doręczenia ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego.

§ 36

 1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem może być wznowione, jeżeli orzeczenie zostało wydane na skutek fałszywego zeznania świadka, sfałszowania dokumentu lub gdy po wydaniu orzeczenia wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, które mogłyby mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.
 2. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego może złożyć ukarany, a po śmierci ukaranego – krewny lub powinowaty w linii prostej albo rodzeństwo.
 3. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego należy wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym osoba określona w ust. 2, dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie.

§ 37

 1. O wznowieniu postępowania orzeka na posiedzeniu niejawnym organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie kończące postępowanie.
 2. Postępowanie o wznowieniu postępowania doręcza się ukaranemu, a jeżeli wniosek o wznowienie postępowania złożyła inna osoba - również tej osobie.

§ 38

 1. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do organu dyscyplinarnego II instancji.
 2. Na postanowienie organu dyscyplinarnego II instancji nie przysługuje zażalenie.

§ 39

Orzekając o wznowieniu postępowania, organ dyscyplinarny uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi dyscyplinarnemu.

§ 40

 1. Do postępowania wznowionego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed organem dyscyplinarnym I instancji.
 2. We wznowionym postępowaniu nie można wydać orzeczenia na niekorzyść obwinionego, jeżeli wniosek o wznowienie był złożony na jego korzyść.

§ 41

Zatarcie kary następuje po upływie 2 lat od dnia wykonania nałożonej na obwinionego kary. Jeżeli w okresie zatarcia obwiniony zostanie ponownie ukarany zatarcie obu kar biegnie od momentu wykonania drugiej z nich.

§ 42

 1. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega niezwłocznemu wykonaniu.
 2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dołącza się do akt.
 3. Orzeczenie wykonuje zarząd klubu sportowego lub związku sportowego, którego obwiniony jest członkiem lub pełni odpowiednie funkcje.

§ 43

Organ dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie o ukaraniu, może po upływie pół roku od orzeczenia kary, darować jej resztę na wniosek ukaranego, klubu sportowego którego ukarany jest członkiem lub z własnej inicjatywy, o ile charakter orzeczonej kary na to pozwala, a ukarany prezentował w tym czasie nienaganną postawę.

Pobierz regulamin