Polski Związek
Towarzystw Wioślarskich
Patronat Prezydenta RP
Sponsor Generalny
Partner medialny
100 lat PZTW Facebook Twitter Instagram Youtube
100 lat PZTW

Pobierz statut

Statut Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich ze zmianami wprowadzonymi przez delegatów na Sejmiku Sprawozdawczym PZTW w dniu 25.06.2016 został zatwierdzony jako tekst jednolity przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 25.10.2016 i wpisany w dniu 12.12.2016 postanowieniem Sądu Rejestrowego dla m. st. Warszawy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 1
Nazwa i teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich /w skrócie PZTW/, zwany dalej „Związkiem”, jest dobrowolnym, trwałym polskim związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów, mającym na celu rozwijanie i propagowanie wioślarstwa we wszystkich formach uprawiania, ich wspieranie organizacyjne i rzeczowe oraz promocję sportu polskiego na arenie międzynarodowej

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
Związek jest posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 Prawo o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z niniejszym Statutem.
 2. Nadzór nad Związkiem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 5
Dla realizacji celów Związek może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami, określać programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalać akty wewnętrzne dotyczące swego działania.

§ 6
Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej /FISA/ i może być członkiem innych międzynarodowych organizacji.

§ 7
Związek posiada sztandar, flagę i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 8
Celem Związku jest rozwijanie i popularyzacja sportu wioślarskiego w Polsce we wszystkich formach jego uprawiania. Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§ 9
Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wyznaczanie kierunków rozwoju wioślarstwa,
 2. opracowywanie programów, planów i wytycznych szkolenia oraz regulaminów sportowych i organizacyjnych,
 3. organizowanie:
  1. szkolenia zawodników,
  2. doszkalania trenerów i instruktorów we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami oraz nadawanie licencji trenerom i instruktorom,
  3. szkolenia sędziów i nadawania im licencji,
  4. turystyki i rekreacji wioślarskiej,
 4. utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi za granicą oraz reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych,
 5. opracowywanie i realizację centralnego kalendarza imprez sportowych z systemem współzawodnictwa sportowego,
 6. organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych,
 7. prowadzenie ewidencji i klasyfikacji sportowej,
 8. powoływanie zawodników do kadry narodowej i przedstawianie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu,
 9. ewidencjonowanie wyników sportowych na podstawie dokumentacji regatowej,
 10. przyznawanie i cofanie zawodnikom licencji do uprawiania wioślarstwa w formie współzawodnictwa sportowego,
 11. wyróżnianie i nakładanie kar dyscyplinarnych,
 12. wydawanie biuletynów informacyjnych,
 13. przygotowywanie kadry narodowej i kadry narodowej osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 14. organizowanie opieki medycznej oraz zakup leków i odżywek dla zawodników kadry narodowej,
 15. prowadzenie działalności gospodarczej,
 16. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych, wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień statutu, regulaminów oraz przepisów dotyczących zasad uprawiania sportu,
 17. organizowanie i upowszechnianie wioślarstwa osób niepełnosprawnych,
 18. wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych,
 19. sprawowanie nadzoru szkoleniowego w zakresie wioślarstwa nad szkołami mistrzostwa sportowego,
 20. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 21. ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności klubowej zawodników

Rozdział 3 Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 10

 1. Członkowie Związku dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 11
Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:

 1. kluby sportowe, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w wioślarstwie oraz działają w formie stowarzyszeń lub uczniowskich klubów sportowych lub jako osoby prawne bądź osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Okręgowe Związki Towarzystw Wioślarskich.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. uczestniczenia w sportowych imprezach Związku,
  2. zgłaszania przez swoich delegatów kandydatów do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej spośród ogółu działaczy wioślarskich,
  3. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku.
 2. Delegaci na Sejmik mają czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Członkowie zwyczajni korzystają z uprawnień wynikających z działalności statutowej Związku.

§ 13
Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:

 1. realizacji wytyczonych przez Związek kierunków propagowania i rozwijania wioślarstwa, jak również realizacji własnych koncepcji w tym zakresie, we wszystkich formach uprawiania dyscypliny,
 2. przestrzegania statutu i regulaminów sportowych,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
  2. rozwiązania organizacji będącej członkiem zwyczajnym Związku, względnie jej sekcji wioślarskiej,
  3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszania postanowień niniejszego statutu lub działania na szkodę Związku,
  4. skreślenia przez Zarząd Związku w przypadku zaprzestania wioślarskiej działalności szkoleniowej i sportowej,
  5. stwierdzenia nieopłacania składki członkowskiej.
 2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszania postanowień niniejszego statutu.
 3. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu klubu lub sekcji wioślarskiej uprawnień statutowych, w szczególności prawa do udziału w regatach.

§ 15

 1. Członkami wspierającymi mogą być kluby, które nie prowadzą wyczynowej działalności regatowej oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.
 2. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego.


§ 16
Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Sejmiku Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 17

 1. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Sejmik na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju wioślarstwa.
 2. Członkowie Honorowi Związku posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Nie opłacają składek.


Rozdział 4
Władze Związku

§ 18
Władzami Związku są:

 1. Sejmik
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna


Sejmik

§ 19

 1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływany przez Zarząd co cztery lata, nie później niż w 6 miesięcy po zakończeniu roku letnich Igrzysk Olimpijskich oraz Sejmik Sprawozdawczy zwoływany corocznie w celu rozpatrzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Związku za ubiegły rok oraz sprawozdania finansowego.
 2. Nadzwyczajny Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy, na którym dokonano wyboru nowych władz, nie przerywa kadencji, o której mowa w § 19 ust. 1.

§ 20
Do kompetencji Sejmiku Związku należy, w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków działania Związku,
 2. rozpatrywanie, i przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Związku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 3. wypowiadanie się w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku oraz poszczególnych jego członków,
 4. wybór:
  - prezesa Związku
  - członków Zarządu Związku
  - członków Komisji Rewizyjnej,
 5. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Związku na wniosek Zarządu,
 6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia, skreślenia lub zawieszenia w prawach członka Związku,
 10. powoływanie zespołów problemowych Sejmiku,
 11. uchwalanie wniosków i postulatów,
 12. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku.

§ 21
W Sejmiku biorą udział:

 1. delegaci-przedstawiciele członków zwyczajnych wybierani w klubach i okręgach w liczbie:
  - 1 delegat okręgu skupiającego do 3 klubów
  - 2 delegatów okręgu skupiającego 4 i więcej klubów
  - 1 delegat klubu
  z głosem decydującym.
 2. członkowie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej Związku i Członkowie Honorowi Związku, o ile nie zostali wybrani delegatami, a także członkowie wspierający, przedstawiciele organu nadzorującego Związek oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§ 22

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Zarząd Związku zawiadamia członków Związku na co najmniej 30 dni przed terminem zgromadzenia.
 2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się listownie lub środkami komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony, na co najmniej 30 dni przed terminem Sejmiku.

§ 23

 1. Nadzwyczajny Sejmik może zostać zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek władzy rejestrującej, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 2. Nadzwyczajny Sejmik zwoływany jest przez Zarząd Związku w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje tylko nad sprawami, do rozstrzygnięcia których został zwołany.

§ 24

 1. Sejmikowi Sprawozdawczemu przewodniczy prezes Związku, a Sejmikowi Sprawozdawczowyborczemu osoba wybrana przez delegatów na Sejmik Związku.
 2. Uchwały Sejmiku Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, którzy odebrali mandaty. Zasada ta nie dotyczy spraw wymienionych w §40.

Zarząd Związku

§ 25
Zarząd Związku jest organem wybranym przez Sejmik do kierowania działalnością Związku i reprezentowania go na zewnątrz.

§ 26

 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata lub w przypadku, o którym mowa w §19 ust. 2, do najbliższego Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczego.
 2. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym według ordynacji wyborczej.
 3. Kandydata na Prezesa Związku może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Sejmiku. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do biura Związku. Lista kandydatów na funkcję Prezesa Związku jest podawana do publicznej wiadomości w formie komunikatu na stronie internetowej Związku
  nie później niż na 7 dni przed terminem Sejmiku.
 4. Jeżeli w trybie określonym w ust. 3 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa Związku, kandydata na Prezesa Związku może zgłosić grupa co najmniej 3 delegatów w trakcie Sejmiku.
 5. Prezesa Związku wybiera Sejmik Sprawozdawczo-wyborczy przed wyborami członków Zarządu w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 6. Ogólnopolskie zebranie sędziów wioślarskich wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW, który po zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w odrębnym głosowaniu przez delegatów na Sejmik wchodzi w skład Zarządu jako wiceprezes do spraw sędziów i regat.
 7. Do Zarządu Związku wybiera się od 11 do 15 członków stosownie do każdorazowej uchwały Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczego.
 8. Zarząd Związku konstytuuje się na pierwszym zebraniu w ciągu dwóch tygodni po Sejmiku. Na tym zebraniu Zarząd Związku wybiera ze swego składu Prezydium w liczbie 5 osób.
 9. W przypadku ustąpienia prezesa Związku podczas trwania kadencji Zarząd powierza obowiązki prezesa jednemu z członków Zarządu na okres do najbliższego Sejmiku Związku. Wybór nowego prezesa następuje zgodnie z warunkami podanymi w §26 ust. 3.
 10. Zarząd Związku ma prawo skreślić ze swego składu członka Zarządu bądź dokooptować członków na wakujące miejsca, na zasadach określonych w regulaminie Zarządu.
 11. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 12. Dokooptowani członkowie Zarządu powinni być zatwierdzeni przez delegatów na najbliższym Sejmiku Związku.
 13. Funkcję prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 14. Zasada określona w ust. 13 nie działa wstecz i obowiązuje od najbliższych wyborów po upływie kadencji prezesa urzędującego w chwili dokonania niniejszej zmiany Statutu.
 15. Ponowne kandydowanie na funkcję prezesa osoby, o której mowa w ust. 13 może nastąpić dopiero po upływie pełnej kadencji nowego prezesa.
 16. Na członka Zarządu Związku nie może kandydować osoba, która
  1. łączy tę funkcję z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata Sejmik Związku zwołany dla wyboru władz Związku;
  2. prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
  3. posiada w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
  4. jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
  5. jest osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 27
Do zadań Zarządu Związku należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach wioślarskich,
 3. zgłaszanie przedstawicieli do organizacji międzynarodowych,
 4. współpraca z innymi organizacjami,
 5. wykonywanie uchwał Sejmiku Związku,
 6. ustalanie stanowisk i funkcji w Związku,
 7. powoływanie i odwoływanie sekretarza generalnego, który nie wchodzi w skład Zarządu,
 8. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku,
 9. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji (zespołów) problemowych, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku,
 10. przyjmowanie nowych członków Związku,
 11. zwoływanie Sejmiku Związku,
 12. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
 13. zatwierdzanie kalendarza sportowego Związku,
 14. zgłaszanie propozycji składu kadry narodowej oraz wnioskowanie o przyznanie zawodnikom stypendium sportowego – do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu – zgodnie z ustawą,
 15. uchwalanie regulaminów sportowych i organizacyjnych Związku,
 16. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami,
 17. występowanie do Sejmiku Związku z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Związku,
 18. ocena działalności członków Związku,
 19. ustalenie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników,
 20. ustalenie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym do wypełniania ich funkcji,
 21. podejmowanie decyzji w sprawach licencji dla klubów, zawodników, trenerów i sędziów,
 22. występowanie w sprawach: funduszów dla Związku, budowy obiektów sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami wioślarstwa, szkolenia i doszkalania kadr trenerskich i instruktorskich,
 23. rozstrzyganie sporów wynikających w obrębie Związku,
 24. wydawanie biuletynów Związku,
 25. realizacja zadań pokontrolnych,
 26. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych,
 27. wprowadzania zmian do statutu przyjętego przez Sejmik wynikających ze stanowiska organu nadzoru nad Związkiem lub sądu rejestrowego, na podstawie uprzedniego upoważnienia Sejmiku wyrażonego w formie uchwały.

§ 28

 1. Zarząd Związku pracuje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
 2. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się wg planu pracy Zarządu, nie rzadziej jednak niż co osiem tygodni.
 3. Szczegółowy sposób obrad i zasady uczestnictwa w posiedzeniach ustalone są w regulaminie Zarządu.

§ 29

 1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Związku jego uprawnienia w zakresie określonym przez Zarząd przejmuje Prezydium Zarządu Związku, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi i skarbnik.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu i Prezydium Zarządu Związku decyzje w sprawach niecierpiących zwłoki może podjąć prezes Związku.
 3. Zebrania Prezydium zwołuje się do załatwienia spraw planowych i bieżących. Na zebrania mogą być zapraszani członkowie Zarządu z głosem decydującym oraz osoby spoza Zarządu z głosem doradczym.
 4. Prezydium przedstawia Zarządowi Związku do akceptacji informację o załatwionych sprawach.

§ 30
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 31
Komisja Rewizyjna Związku jest organem powołanym przez Sejmik, kontrolującym całość pracy Związku.

§ 32

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Związku trwa cztery lata.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz 2 członków.
 3. Komisja Rewizyjna Związku w trakcie trwania kadencji ma prawo dokooptowania dwóch osób w miejsce ustępujących członków.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być pracownicy Związku i członkowie Zarządu Związku.
 5. Komisja Rewizyjna Związku działa na podstawie przyjętego planu pracy.
 6. Komisja Rewizyjna Związku działa w oparciu o uchwalony regulamin.
 7. Komisja Rewizyjna Związku przeprowadza co najmniej jeden raz w roku kontrolę całej działalności Związku.
 8. Komisja Rewizyjna Związku przedkłada Sejmikowi sprawozdanie ze swej działalności i ma wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 9. Protokoły z przeprowadzonych okresowych kontroli Komisja Rewizyjna Związku przedkłada Zarządowi Związku.
 10. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń oraz prawo żądania wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Związku i innych organów Zarządu Związku.
 12. Komisja Rewizyjna ma prawo wyboru biegłego rewidenta w celu dokonania oceny sprawozdania finansowego Związku.

Rozdział 5
Nagrody i wyróżnienia

§ 33

 1. Związek ma prawo do ustanawiania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) własnych odznaczeń oraz prawo do nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla wioślarstwa osób fizycznych i prawnych.
 2. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom, zawodnikom i pracownikom.

 Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów

§ 34

 1. Związek ma prawo nakładania kar na:
  1. członków Związku,
  2. zawodników,
  3. działaczy,
  4. sędziów,
  5. pracowników.
 2. Kary porządkowe – pieniężne nakłada się na podstawie ustaleń Wioślarskiego Regulaminu Sportowego oraz Wioślarskiego Informatora Sportowego.
 3. Tryb postępowania dyscyplinarnego, a także rodzaje kar określają przepisy dyscyplinarne Związku.
 4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§ 35

 1. Decyzje regulaminowe i dyscyplinarne właściwych organów Związku dotyczące zawodników, trenerów i działaczy po wyczerpaniu środków odwoławczych w ramach Związku, mogą być zaskarżane do sądów i trybunałów na zasadach ogólnych,
 2. Prawo zaskarżania decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych Związku przysługuje ponadto osobie uprawnionej, jeżeli decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutów i regulaminów lub strona była pozbawiona prawa do obrony.
 3. Skargę wnosi się bezpośrednio do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Rozdział 7
Majątek i fundusze Związku

§ 36

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Związku składają się:
  1. składki roczne członków Związku,
  2. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
  3. dotacje,
  4. darowizny,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. inne wpływy.

§ 37

 1. Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Związku lub Wiceprezesa upoważnionego każdorazowo uchwałą Zarządu.
 2. Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli w imieniu Związku, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków majątkowych, które nie przekraczają zwykłego zarządu Związkiem, wymagane jest współdziałanie dwóch osób: sekretarza generalnego i skarbnika lub głównej księgowej.
 3. W zakresie przewidzianym w ust. 2 Zarząd może ustanawiać dalszych pełnomocników. §38 Postanowienia władz Związku, zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego na korzyść innych osób niż członkowie Związku, wymagają zgody władzy rejestrującej.

§ 39
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają ogólnie obowiązujące przepisy.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§ 40
Uchwałę w sprawie zmian w statucie i w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Sejmik Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Sejmiku.

§ 41
Uchwała o rozwiązaniu się Związku musi określać sposób likwidacji i cel, na jaki zostaje przeznaczony majątek Związku.

§ 42
Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrującą.

Pobierz statut